Årsrapport 2020

Distriktsseksjonen ble opprettet i 2012 for å ivareta Museet Midt IKS sine oppgaver ovenfor distriktet. I 2020 omfattet seksjonen regionens 11 kommuner: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Overhalla og Røyrvik.

Distriktskonservatorene er museums- og kulturminnerådgivere, og arbeidsoppgavene er varierte og favner bredt. Distriktskonservatorene arbeider tett med kommunenes kulturkontakter, og dette samarbeidet legger premissene for arbeidet som gjennomføres i kommunene. Kommunene har fortsatt eier- og forvaltningsansvar for sine museumsanlegg.

Seksjonen omfatter to faste heltidsstillinger. Stine Bjørntvedt har kontorplass på Namdalsmuseet, mens Therese Danielsen har kontorplass på Kystmuseet Rørvik. Danielsen har hatt 23% omsorgspermisjon i 2020, som inkluderer noe ekstra permisjon grunnet korona.

Fokusområder 2020

Med fem nye kommuner med i Distriktsseksjonen fra årsskiftet, har mye av tiden vår i 2020 blitt brukt på å bli kjent. Introduksjonsmøter, befaringsdager og presentasjoner for ulike grupper har stått på programmet. Det er viktig at de folkevalgte blir bevisst sitt eierskap i Museet Midt, og derfor har vi, sammen med vår direktør, holdt presentasjoner for de nye folkevalgte i 2020.

Bygningsvern

Et av hovedfokusene i år har vært bygg-tekniske gjennomganger på de nye museumsanleggene. Dette er et viktig arbeid for å bli kjent med anleggene, kartlegge status og legge en plan for videre arbeid med vedlikehold og restaurering av de enkelte anleggene. Nå som vi har en slik bygg-teknisk gjennomgang for alle anlegg, arbeider vi med å samle resultatet i en felles rapport for distriktet i Namdalen.

Samlingene

Arbeidet med registrering av gjenstander gjennomføres i hovedsak av frivllige. De gjør en formidabel innsats, og timene med frivillig arbeid er mange. Vi følger opp de frivillige, og bistår de med veiledning og etterkontroll av registreringer. Totalt er det publisert 854 gjenstander på Digitalt Museum i 2020, og tilsammen er det nå 1557 gjenstander fordelt på fire samlinger som er publisert. Totalt har samlingene i Distriktsseksjon hatt 2654 besøkende på Digitalt Museum.

Utstillinger

I år har vi produsert to nye basisutstillinger i løpet av året: Hverdagsliv og høytid i Bjørhusdal gamle skole og kapell i Namsskogan og Olympieren Pål Tyldum i Hållinghallen på Høylandet. I forbindelse med kommunesammenslåingen i Namsos lagde vi en temporærutstilling om kulturminner i den nye kommunen: Kulturminner som binder oss sammen. I tillegg har vi bistått Historielaget i Overhalla med produksjonen av en ny temautstilling om forklær på Haugum Mølle: Forkle – et plagg med historisk sus.

Markedsføring

Museet Midt har en pågående prosess med fornying av nettsider, og i 2020 fikk Distriktsseksjonen sin nye nettside på plass. Dette ga anledning for revidering av nettsidenes innhold og innlemming av de nye kommunene. Vi publiserer jevnlig nye blogginnlegg, og totalt har vi hatt et besøk på 1747 økter, en økning på hele 60% fra i fjor.

Flatanger

Flatanger ble med som ny minoritetseier i 2020, og noe av vår tid har blitt brukt på å bli kjent med kommunen og samarbeidspartnere.

Museum

Vi har gjennomført en bygg-teknisk befaring av Flatanger bygdemuseum sammen med håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet. Befaringen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.

Vi har også hatt møte med styret i venneforeningen til bygdemuseet for å snakke om veien videre for museet, og planlegge arbeidet med utviklingsplanene for museet i 2021.

Kulturminner

Vi har bistått med råd og veiledning i forbindelse med oppstarten av kulturminneplanarbeidet.

Viktige samarbeidspartnere

Venneforeningen i Flatanger Bygdemuseum har vært og kommer til å være en av våre viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

Grong

Grong ble med som minoritetseier i 2012, og vi har de siste årene hatt spesielt fokus på bygdemuseet på Bergsmoen. I nært samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med restaurering, formidling, registrering og sikring av samlinger og anlegg.

Museum

Et stort prosjekt for 2020 har vært flytting av Alfred Urstads båtbyggerverksted til bygdemuseet på Bergsmoen. Vi har bistått med dokumentasjon og sortering av gjenstander før flyttingen.

Vi har også befart den nedlagte butikken på Bergsmoen, hvor bygdemuseet skal leie lokaler til blant annet lager. Vi har gitt innspill og råd vedrørende organisering av lageret med tanke på oppbevaringsforhold.

Utstilling: Båtbygging langs Namsen

I båtbyggerverkstedet etter Urstad skal vi lage en ny basisutstilling om båtbygging langs Namsen. Vi har utarbeidet en intervjuguide og gjennomført flere intervjuer. Arbeidet med kildeinnsamling er påbegynt, og vi er nå inne i konseptutviklingsfasen.

Viktige samarbeidspartnere

Museumsstyret ved Grong bygdamuseum har vært og kommer til å være en av våre viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

I forbindelse med utstillingen Båtbygging langs Namsen er det opprettet en arbeidsgruppe. I tillegg har vi flere intervjuobjekter som vi arbeider tett med. Disse er viktige informanter, og samarbeidet med både arbeidsgruppe og informanter vil bli videreført så lenge arbeidet med utstillingen pågår.

Høylandet

Høylandet ble med som ny minoritetseier i 2020, og noe av vår tid har blitt brukt på å bli kjent med kommunen og samarbeidspartnere. Høylandet er en av våre medeiere som ikke har et museumsanlegg.

Kulturminner

For å bli bedre kjent med kommunen og kulturminnene hadde vi en befaringsdag. Her fikk vi se og lære om mange av de kulturminnene som er trukket frem i kulturminneplanen til kommunen. I de kommende årene vil vi jobbe mer med tilrettelegging av noen av disse kulturminnene.

Utstilling: Olympieren Pål Tyldum

I den nye Hållinghallen har vi laget en ny basisutstilling om skilegenden Pål Tyldum. Medajer og premier er satt i kontekst, og vi håper at utstillingen kan inspirere yngre generasjoner i distriktet til å satse på idrett.

Viktige samarbeidspartnere

I forbindelse med utstillingen om Pål Tyldum har vi samarbeidet med en referansegruppe, som vi har hatt dialog med og søkt råd hos underveis i arbeidet.

Vi har etablert dialog med en lokal ressursperson på Kongsmoen i forbindelse med utvikling av en lokalhistorisk utstilling, som skal være et supplement til vår egen vandreutstilling om Skorovatn neste år.

Leka

Leka ble med som ny minoritetseier i 2020, og noe av vår tid har blitt brukt på å bli kjent med kommunen og samarbeidspartnere.

Museum

Vi har gjennomført en bygg-teknisk befaring av Leka Bygdemuseum sammen med håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet. Befaringen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.

Vi har også hatt møte med styret i bygdemuseumslaget for å snakke om veien videre for museet, og planlegge arbeidet med utviklingsplanene for museet i 2021.

Kulturminner

For å bli bedre kjent med kommunen og kulturminnene hadde vi en befaringsdag. Her fikk vi se mange av de kulturminnene som allerede er tilrettelagt med flotte skilt og servicebygg. Vi befarte også på kulturminner som det er aktuelt å jobbe med videre.

Vi har bistått med råd og veiledning i forbindelse med oppstarten av kulturminneplanarbeidet.

Viktige samarbeidspartnere

Bygdemuseumslaget ved Leka bygdemuseum har vært og kommer til å være en av våre viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

Vi har etablert dialog med en lokal Ildsjel som har tilknytning til Hortavær vedrørende ivaretakelse av kulturmiljøet i dette fiskeværet.

Lierne

Lierne ble med som minoritetseier i 2012, og vi har de siste årene hatt spesielt fokus på bygdemuseene. I samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med formidling, restaurering, registrering og sikring av samlinger og anlegg.

Museum

I Lierne er det to grupper som jobber med registrering av gjenstander i Primus. Disse har fått kursing, veiledning og oppfølging, og en del tid har gått til etterkontroll av registreringer. Store deler av samlingen er publisert på Digitalt Museum.

Sammen med styret i Lierne Museer har vi lagt en plan for arbeidet med utviklingsplaner for museet i 2021. Vi har også gjort en befaring av lager for gjenstander ved Nordli Museum.

Vi har laget en uttalelse om forvaltning av lavarten Hjelmragg, som er en utfordring på Sørli Museum. Dette er en lavart som vokser på trærne på museumsområdet, og vi deltok på befaringen sammen med en fagrepresentant fra Miljøfaglig Utredning, en representant fra Fylkesmannen, kommune, grunneier og andre interessenter. Her fikk vi diskutert de ulike verneperspektivene i fellesskap.

Kurs: Taktekking med torv og never

I tråd med vårt mål om kompetanseheving for håndverkere i distriktet, planla vi et taktekkingskurs med torv og never i Sørli. Kurset fikk støtte av Fortidsminneforeningen, og det ble etablert et samarbeid med InterReg rundt formidling av prosjektet. På grunn av sykdom og værforhold i høst måtte kurset utsettes, og det planlegges gjennomført våren 2021.

Kulturminner

I forbindelse med kulturminneplanarbeidet, holdt vi et foredrag om kulturminner, kulturminneloven og kulturminneplaner for de folkevalgte i Lierne. Vi har også bistått med veiledning i arbeidet med å skrive kulturminneplanen.

Viktige samarbeidspartnere

Museumsstyret ved Lierne Museer har vært og kommer til å være en av våre viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

Vi har også over flere år samarbeidet med frivillige som registrerer gjenstander digitalt i Primus. I Lierne er det to registreringsgrupper, og vi arbeidet tett sammen med disse.

Namsos

Namsos kommune ble med som en majoritetseier og Fosnes kommune ble med som minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Fosnes ble en del av nye Namsos fra 2020, og Namsos er dermed en del av Distriktsseksjonen i 2020.

Museum

Museet er et bygdetun på Jøa, som består av et våningshus, et stabbur og en restaurert stuebygning, samt et redskapshus.

Den nye storkommunen har mange bygg de skal ta vare på, men bygdemuseet på Jøa er de eneste museale byggene som kommunen faktisk eier. Vi gjennomgikk den bygg-tekniske rapporten vi laget i 2018 med den nye kommunen for å bistå i denne overgangen.

Utstilling: Kulturminner som binder oss sammen

Vi produserte en temporærutstilling der vi tok utgangspunkt i kulturminneplanene som ble laget til Namsos, Namdalseid og Fosnes i 2019. Dette er en spennende og god måte å formidle kulturminner og kulturminneplaner på.

Kulturminner

Namsos skal slå sammen kulturminneplanene fra gamle Fosnes, Namsos og Namdalseid kommune, samt få på plass en tiltaksplan. Vi har deltatt i arbeidsgruppen for dette arbeidet.

Salsnessteinen er en helleristningsstein som har vært behandlet med sprit og tildekket i to år. Vi har deltatt på avduking og rengjøring av steinen sammen med fylkesarkeologen og kommunen.

Viktige samarbeidspartnere

I forbindelse med kulturminneplanarbeidet, har vi deltatt i arbeidsgruppen og gitt råd og veiledning underveis.

I produksjonen av utstillingen Kulturminner som binder oss sammen har vi hatt samarbeid med Geir Grøtan og Jenny Pauline Slåttøy om bilder. De har skrevet kulturminneplanene for Namdalseid, Namsos og Fosnes.

Prosjektet med tilrettelegging av Salsnessteinen har vært et prosjekt vi har fulgt over flere år. Fylkesarkeolog Lars Forseth har vært fylkets representant i dette samarbeidet.

Namsskogan

Namsskogan ble med som minoritetseier i 2012, og vi har i løpet av årene hatt fokus på det tidligere bygdemuseet og Bjørhusdal gamle skole og kapell.

Museum

Namsskogan Bygdetun ble vedtatt nedlagt i 2014. Samlingen er arkivert er tilgjengelig via Digitalt Museum. Eiendommen og bygningene ble solgt i år.

Utstilling: Hverdagsliv og høytid

I Bjørhusdal gamle skole og kapell har vi jobbet med å lage en ny basisutstilling i skolerommet. I arbeidet med utstillingen har vi brukt mye tid til kildeinnsamling og intervjuer. Utstillingen i sin helhet ble ferdig i høst.

Kulturminner

Et av tiltakene i kommunes kulturminneplan er oppstart av prosess med fredning av Bjørhusdal gamle skole og kapell, og vi bistår kommunen i dette arbeidet.

Skorovatn er også et viktig kulturminne for kommunen som løftes frem i kommunens kulturminneplan. Vi har begynt arbeidet med utvikling av formidlingskonsept for Skorovatn industriområde.

Viktige samarbeidspartnere

I utstilingen om Bjørhusdal gamle skole og kapell valgte vi å intervjue noen av de tidligere elevene ved skolen. Intervjuobjektene var vikige i realiseringen av formidlingskonseptet.

Vi arbeider med å etablere nettverk med kontaktpersoner som er aktuelle i arbeidet med skilting og tilrettelegging av Skorovatn industriområde.

Osen

Osen ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020, og noe av vår tid har blitt brukt på å bli kjent med kommunen og samarbeidspartnere.

Museum

I år gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring av Osen Bygdatun sammen med håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet. Befaringen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.

Vi har også hatt møte med leder for bygdatunet for å planlegge arbeidet med utviklingsplanene for museet i 2021.

Kulturminner

Vi har bistått med råd og veiledning i forbindelse med oppstarten av kulturminneplanarbeidet. Vi holdt også et foredrag om kulturminner, kulturminneloven og kulturminneplaner for arbeidsgruppen.

Viktige samarbeidspartnere

Hovedstyret og aktivitetsgruppa ved Osen Bygdatun kommer til å være en av våre viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

Arbeidsgruppen for kulturminneplan vil også være en viktig samarbeidspartner i det videre arbeidet med kulturminneplanen.

Overhalla

Overhalla ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på Strømhyldensamlingen og Haugum Mølle.

Museum

Haugum Mølle er fra 1950-tallet, og inneholder blant annet Overhalla Historielag sin gjenstandssamling, kommunens gjenstandssamling (Strømhyldensamlingen), en utstilling om utviklingen av laksefiske i Namsen og en temporær utstilling med varierende temaer.

Vi har fotografert og pakket ned tekstilene i Strømhyldensamlingen i år. De er nå flyttet til et mer egnet lager. Arbeidet med å registrere samlingene i Primus skjer i samarbeid med to frivillige fra Strømhyldenutvalget. Disse har fått veiledning og oppfølging, og noe tid har gått til etterkontroll av registreringer. Vi har også publisert vår artikkel om tekstilene i Strømhyldensamlingen på Digitalt Museum.

Historielaget har tatt initiativ til en temautstilling om forklær: Forkle – et plagg med historisk sus. Vi har bistått med konsept, produksjon og kuratering.

Andre prosjekter

Vi har vist vår vandreutstilling «Skorovatn – arbeiderboligene på Myra» på Horisonten bibliotek og kulturscene.

Viktige samarbeidspartnere

Historielaget har vært og kommer til å være en av våre viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

Strømhyldetutvalget består av tre kommunalt valgte personer. Disse er våre viktigste samarbeidspartnere i forvaltningen av Strømhyldensamlingen.

Ny samarbeidspartner for året er Horisonten Bibliotek og kulturscene.

Røyrvik

Røyrvik ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020, og noe av vår tid har blitt brukt på å bli kjent med kommunen og samarbeidspartnere.

Museum

I år gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring av Røyrvik Bygdemsueum sammen med håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet. Befaringen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.

Devikburet på bygdemuseet skal demonteres, og vi har bistått med å flytte gjenstandene i buret til et mer egnet lagringssted.

Andre prosjekter

Vi har vist vår vandreutstilling «Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra» på Røyrvik bibliotek. Røyrvik historielag lagde en liten utstilling om den lokale gruvehistorien i Røyrvik som komplementerte vår utstilling.

Viktige samarbeidspartnere

Komitè for kultur og trivsel (KKT) kommer til å være en av våre viktigste samarbeidspartnere i Røyrvik.

Vi samarbeidet med Biblioteket og Frivillighetssentralen om utstillingen om Skorovatn. Gjennom Frivillighetssentralen fikk vi på plass et samarbeid med det lokale historielaget.

Oppsummering

2020 ble et veldig aktivt år, med mange dager ute i feltet i med møtevirksomhet, befaringer, gjenstandsregistrering, utstillingsarbeid, kildeinnsamling mm.

 

Hele Namdalen har i 2020 vært samlet i Distriktsseksjonen. Vi ser at det gir oss grunnlag for  et mer helhetlig og overordnet blikk på regionen, som gir oss noen nye muligheter som blant annet den bygg-tekniske rapporten, utviklingsplaner og innenfor markedsføring.

 

Fra årsskiftet vil Namsos kun være majoritetseier, og dermed ikke en del av Distriktsseksjonen. Vi håper likevel at vi i fremtiden igjen kan samle hele Namdalen i vår seksjon.