Årsrapport 2021

Distriktsseksjonen ble opprettet i 2012 for å ivareta Museet Midt IKS sine oppgaver ovenfor kommunene i distriktet. I 2021 omfattet seksjonen 10 av regionens kommuner: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Overhalla og Røyrvik.

Distriktskonservatorene er museums- og kulturminnerådgivere, og arbeidsoppgavene er varierte og favner bredt. Distriktskonservatorene arbeider tett med kommunenes kulturkontakter, og dette samarbeidet legger premissene for arbeidet som gjennomføres i kommunene. Kommunene har fortsatt eier- og forvaltningsansvar for sine museumsanlegg.

Seksjonen omfatter to faste heltidsstillinger. Stine Bjørntvedt har kontorplass på
Namdalsmuseet, mens Therese Danielsen har kontorplass på Kystmuseet Rørvik. I løpet av 2021 ble det søkt om forprosjektmidler fra Riksantikvaren for å videreutvikle Distriktsseksjonen, samt økte driftsmidler via statsbudsjettet hos Kulturdepartementet. Ingen av disse søknadene ga gjennomslag. Det ble også lyst ut en 5 måneders prosjektstilling, men den aktuelle søkeren valgte et annet jobbtilbud.

Fokusområder 2021

En nysatsning i 2021 har vært Fagseminarer. Målet er å arrangere slike Fagseminar regelmessig, både digitalt og fysisk, og gjerne i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Kommunene er aktivt med å legge føringer for temaene som blir tatt opp. Vårt årlige Høstmøte har fra 2021 blitt digitalt, og er nå en ren administrativ oppdatering.

Utviklingsplaner

I 2021 hatt vi hatt fokus på utviklingsplaner i flere kommuner. Utviklingsplanene definerer roller og funksjoner, og forteller hvordan man ønsker å utvikle museet i den kommende tiårsperioden. Planene skal vedtas politisk, og har som mål å være å være et verktøy for politikere, kommunene, museumslagene/-styrer, frivillige og oss i Distriktsseksjonen.

Bygningsvern

Museet Midt IKS fikk fra 2021 en felles seksjonsleder for bygningsvern. Dette har vi i Distriktsseksjonen hatt god nytte av. Seksjonsleder har bidratt med blant annet befaringer, rapporter, kostnadsoverslag og rådgiving.

Et av hovedfokusene i år har vært å få ferdig en samlerapport basert på de bygg-tekniske gjennomgangene ved museumsanleggene i distriktet. Rapporten sammenfatter et omfattende kildemateriale som favnet alt fra bygningstyper til konstruksjonselementer, og gir et overblikk over status for bygningsvernet ved museumsanleggene i distriktet. Dette vil legge grunnlaget for det videre arbeidet med bygningsvern i seksjonen. Rapporten ble ferdigstilt i februar, og ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Satsningen på kompetanseheving av håndverker i Namdalen har blitt videreført, og et taktekkingskurs med never og torv ble gjennomført i Sørli i juni, med seksjonsleder for bygningsvern i Museet Midt som kursleder. Det ble laget en film fra kurset som også er tilgjengelig på våre nettsider.

Samlingene

Vi har som mål å utarbeide sikringsplaner for museumsanlegg i syv av våre kommuner. I løpet av 2021 har vi utarbeidet tre nye sikringsplaner, og det gjenstår nå kun to. Sikringsplanene har fokus på bevaring av bygg og samlinger innenfor risikoområdene brann, tyveri og klima.

Arbeidet med registrering av gjenstander gjennomføres i hovedsak av frivillige, og i år har vi fått etablert en ny registreringsgruppe. Alle de frivillige gjør en formidabel innsats, og timene med frivillig arbeid er mange. Vi følger opp de frivillige, og bistår de med veiledning og etterkontroll av registreringer. I år har vi i tillegg registrert en del gjenstander selv i Primus, totalt 204 stykk, og av disse er 187 gjenstander publisert på Digitalt Museum. Tilsammen er det nå 1720 gjenstander fordelt på tre samlinger som er publisert. Totalt har samlingene i
Distriktsseksjonen hatt 2306 besøkende på Digitalt Museum.

Formidling

I år har vår vandreutstilling Skorovatn - arbeiderboligene på Myra blitt vist i Grong, Lierne og Høylandet kommune. Vandreutstillingen Én tråd - mange teknikker ble vist i Flatanger og Røyrvik kommune. Vi hadde flott samarbeid med lokale frivillige om innsamling av tekstiler til utstillingene i Flatanger og Røyrvik, og disse frivillige har i ettertid blitt inspirert til å sette opp sine egne utstillinger.

Vi har produsert to nye basisutstillinger på Grong Bygdemuseum, hvorav den ene var i samarbeid med Norsk Villakssenter.

Totalt har seksjonen hatt et besøk på 1819 personer på våre utstillinger, i tillegg har vi hatt 122 personer på formidlingsopplegg.

Kulturminner

Kulturmiljøplaner er fortsatt et viktig fokusområde, både for oss og kommunene. Mange av kommunene har ferdigstilte planer, hvor vi bidrar i gjennomføringen av tiltak. Vi har en bred tilnærming til tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av kulturminner, og spennet er dermed stort i prosjektene vi er involvert i. Vi har, som tidligere nevnt, også gjennomført et Fagseminar på Teams om tilrettelegging av kulturminner.

Markedsføring

Vi har en årlig revidering av innholdet på våre nettsider, og i 2021 fikk vi på plass en egen side om bygningsvern. Vi har også publisert 6 nye blogginnlegg. Totalt har vi hatt et besøk på 1482 økter, en nedgang på 13% fra i fjor.

Nytt for året var en sommerbrosjyre som viste alle våre anlegg. Vi laget også et Google Maps for anleggene for å gjøre det lettere for besøkende å finne frem.

Flatanger

Flatanger ble med som ny minoritetseier i 2020, og disse første årene vil det være fokus på
å få på plass planverk som vil være styrende for kommende år. De planlagte befaringene i
2021 ble utsatt av ulike grunner, og vil gjennomføres neste år.

Museum

Vi har hatt oppfølging av den bygg-tekniske rapporten med gjennomgang på bygdemuseet
sammen med personer fra teknisk avdeling.

Vi veileder kommunen og venneforeningen i utarbeidelse av en utviklingsplan.

Kulturminner

I forbindelse med vindmølleparken på Sørmarksfjellet skal det utarbeides en Frilufts- og
kulturminneplan. Vi deltar i en arbeidsgruppe for dette arbeidet, og vi har deltatt på en
befaring av området.

Andre prosjekter

Vi har visst vår vandreutstilling Én tråd – mange teknikker på Miljøbygget på Lauvsnes.
Utstillingen var et samarbeid med lokale aktører tilknytte Flatanger Frivilligsentral. I etterkant
av utstillingen har de lokale aktørene blitt inspirert til å sette opp sin egen utstilling.

Viktige samarbeidspartnere

Venneforeningen i Flatanger Bygdemuseum har vært og kommer til å være en av våre viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

Samarbeidet gjennom Flatanger Frivillighetsentral har vært av stor betydning for
gjennomføringen av vandreutstillingen vår.

Grong

Grong ble med som minoritetseier i 2012, og vi har de siste årene hatt spesielt fokus på
bygdemuseet på Bergsmoen. I nært samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med
restaurering, formidling, registrering og sikring av samlinger og anlegg.

Museum

I 2021 har vi hatt en gjennomgang av gjenstandssamlingen i båtbyggerverkstedet etter
Alfred Urstad sammen med en ressursperson. Dette var en del av forarbeidet til
ferdigstillingen av utstillingen med tittelen Elvelangs med båt – Elvebåter og båtbyggeren
Alfred. I tillegg har vi i samarbeid med Norsk Villakssenter utviklet en utstilling med tittel
Namsen, laksen og folket, som står i det nybygde båthuset.

HMS-ansvarlig hos Norsk Sagbruksmuseum på Spillum bisto i HMS-gjennomgang av
båtbyggerverkstedet og kontroll av de gamle maskinene etter Alfred Urstad. Målet er at
maskinene skal kunne igangsettes for demonstrasjon.

Andre prosjekter

Vi har visst vår vandreutstilling Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra på Kuben Kulturhus i
Grong.

Viktige samarbeidspartnere

Museumsstyret ved Grong bygdamuseum har vært og kommer til å være en av våre
viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

I forbindelse med de nye utstillingene hadde vi samarbeidet med Norsk Villakssenter. I
utviklingen av utstillingen har vi også hatt et samarbeid med relevante informanter.

Høylandet

Høylandet ble med som ny minoritetseier i 2020, og mye av vårt fokus er knyttet til
kulturminner i kommunen. Høylandet er en av våre medeiere som ikke har et
museumsanlegg.

Kulturminner

I dialog med kommunen har vi hatt drøftet hvordan seksjonen skal bidra i oppfølging av tiltak
i Kulturminneplan. Dette ble videreført i dialogmøter med kommunen og fylkeskommunen,
der konkretiseringen av Høylandets bidrag til prosjektet Fotefar mot nord ble diskutert.

Høylandet kommune har i samarbeid med Namsskogan kommune under utvikling et
fellesprosjekt om ferdselsveien mellom Kongsmoen og Strompedalen. I prosjektet bistår vi
blant annet med dokumentasjon av kulturminner langs ferdselsveien.

Hammer bru er et fredet kulturminne som allerede er tilrettelagt. Vi planlegger å videreutvikle
tilretteleggingen av dette unike kulturminnet, og er i gang med utvikling av et
formidlingskonsept.

Sammen med InterReg ble det planlagt et kurs i kistemuring ved Høylandet kirke. Dette
kurset ble av ulike grunner utsatt, og planlegges gjennomført i 2022.

Andre prosjekter

Vi har visst vår vandreutstilling Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra på Frivilligsentralen
på Høylandet, der den stod hele sommeren. I tillegg har vi satt opp en lokalhistorisk
fotoutstilling om taubanen mellom Kongsmoen og Skorovatn på Axl Sport på Kongsmoen.

Viktige samarbeidspartnere

Vi har hatt samarbeid med en lokal ressursperson på Kongsmoen i forbindelse med utvikling
av en lokalhistorisk fotoutstilling om taubanen mellom Kongsmoen og Skorovatn, samt Axl
Sport om visning av utstillingen.

Leka

Leka ble med som ny minoritetseier i 2020, og disse første årene vil det være fokus på å få
på plass planverk som vil være styrende for kommende år. I forbindelse med en
sikringsgjennomgang av bygdemuseet ble det avdekket et omfattende insektsangrep i
våningshuset, noe som medførte en omlegging av planlagt aktivitet.

Museum

Vi har gjennomført en befaring av bispesete sammen med vår bygningsvernleder Per Ivar
Sørensen. I etterkant av denne befaringen ble det utarbeidet en prosjektbeskrivelse for
restaurering. Vi bisto museumslaget i rådgivning under utarbeidelse av søknad om
restaureringstilskudd fra UKL (Utvalgte kulturlandskap i jordbruket).

Vi har gjennomført en sikringsgjennomgang av Leka Bygdemuseum. Befaringen resulterte i
en statusrapport og forslag til tiltaksplan. Etter det omfattende insektsangrepet ble avdekket
har vi hatt dialogmøter med styret i museumslaget og kommunen. Vi har også utarbeidet en
utredning om alternativer knyttet til våningshuset og fremtiden til museet.

Under dialogmøtet med museumslaget har vi gjort rede for utfordringer knyttet til sikring av
samlingen, hvor det er videre anbefalt at gjenstandssamlingen tas ut av våningshuset for
lagring.

Kulturminner

Som et ledd i arbeidet med kulturmiljøplanen har vi gjennomført kontrollregistrering av
SEFRAK på Leka og Gutvik. Det gjenstår kun en tur til Hortavær før dette arbeidet er ferdig.

Ørnerovet

Vi har vurdert tilstanden til sko og kjole etter Svanhild Hartvigsen som ble tatt av ørna i 1932.
Kjolen har behov for konservering og utbedring av oppbevaringsforhold, og vi har utarbeidet
et notat om blant annet bevaring og formidlingspotensial. Som følge av dette har
kommunene vedtatt å jobbe videre med å sikre tekstilene for ettertiden, og vi vil bistå i dette
arbeidet.

Viktige samarbeidspartnere

Museumslaget ved Leka bygdemuseum har vært og kommer til å være en av våre viktigste
samarbeidspartnere i kommunen.

Vi har etablert dialog med en lokal Ildsjel som har tilknytning til Hortavær vedrørende
ivaretakelse av kulturmiljøet i dette fiskeværet.

Lierne

Lierne ble med som minoritetseier i 2012, og vi har de siste årene hatt spesielt fokus på
bygdemuseene. I samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med formidling, restaurering,
registrering og sikring av samlinger og anlegg.

Museum

Sammen med styret i Lierne Museer er arbeidet med utviklingsplan påbegynt. Dette arbeidet
vil bli ferdigstilt i løpet av 2022.

I Lierne er det to grupper som jobber med registrering av gjenstander i Primus. Disse har fått
kursing, veiledning og oppfølging, og en del tid har gått til etterkontroll av registreringer.
Store deler av samlingen er publisert på Digitalt Museum.

Vi har hatt en gjennomgang og opprydding i samlingen på Kvemolåven ved Bygdemuseet
Nordli. Samlingen er nå tematisk sortert, og organisert slik at den er mer tilgjengelig for publikum.

Kurs: Taktekking med torv og never
I tråd med vårt mål om kompetanseheving forhåndverkere i distriktet, ble det gjennomført et
taktekkingskurs med torv og never i Sørli. Kursleder var seksjonsleder for bygningsvern i
Museet Midt, og kurset fikk støtte av Fortidsminneforeningen. InterReg bidro med midler til
formidling av prosjektet, som resulterte i at det ble laget en film som ligger tilgjengelig på
våre nettsider.

Kulturminner

Siden 2017 har vi holdt på med kontrollregistrering av SEFRAK i Lierne, og i år kunne dette
arbeidet endelig fullføres. Nå som alle kretsene er gjennomgått sitter vi med en god oversikt
over den eldre bygningsmassen i kommunene, og denne informasjonen ble tatt med inn i
arbeidet med kulturmiljøplanen. Vi har også bistått med veiledning i arbeidet med å skrive
kulturmiljøplanen.

Det er etablert et prosjekt om Gamle Lifjellvei, og i den forbindelse har vi utført en befaring.

Andre prosjekter

Vi har vist vår vandreutstilling Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra i Foajeen på
kommunehuset i Nordli.

Viktige samarbeidspartnere

Museumsstyret ved Lierne Museer har vært og kommer til å være en av våre viktigste
samarbeidspartnere i kommunen. Vi har også over flere år samarbeidet med frivillige som
registrerer gjenstander i Primus. I Lierne er det to registreringsgrupper, og vi arbeidet tett
sammen med disse.

Namsskogan

Namsskogan ble med som minoritetseier i 2012, og de siste årene har vi hatt fokus på
gjenstandssamlingen fra det tidligere bygdemuseet og Bjørhusdal gamle skole og kapell. De
kommende årene vil fokuset i større grad være på tilrettelegging av kulturminner.

Museum

Tilnærmet hele samlingen fra Namsskogan Bygdetun er registrert i Primus og tilgjengelig via
Digitalt Museum. De resterende gjenstandene har vært lagret på ulike steder i kommunen,
og store deler av disse fikk vi i år protokollført, avfotografert og digitalisert.

Bjørhusdal gamle skole og kapell
I 2021 har vi stått for utforming av utendørsskilt ved Bjørhusdal gamle skole og kapell. Skiltet
ble avduket på den offisielle åpning av vår nye basisutstillingen Hverdagsliv og høytid, som
vi deltok på.

Vi har hatt møte med kommunen og fylkeskommunen om en eventuell fredning av
Bjørhusdal gamle skole og kapell. Vi har startet arbeidet med et utkast til
fredningsdokumentet.

Kulturminner

Skorovatn er et viktig kulturminne for kommunen som løftes frem i kommunens
kulturminneplan. Vi har arbeidet med et forslag til formidlingskonsept for Skorovatn
industriområde, og har fått opprettet en arbeidsgruppe som skal bistå oss i det videre
arbeidet.

Viktige samarbeidspartnere

Arbeidsgruppen i Skorovatn vil være en viktig samarbeidspartner i utvikling og
gjennomføring av kommende formidlingsprosjekter i Skorovatn.

Nærøysund

Gamle Nærøy kommune ble med som minoritetseier i 2012. Eierskapet ble videreført i nye
Nærøysund kommune etter kommunesammenslåingen frem til årsskiftet 2021/22. De siste
årene har vi hatt fokus på Salsbruket Industrimuseum, gjenstandssamlingen i
Gammelbanken og formidlingsopplegg. Etter årsskiftet er kommunen ikke en del av
Distriktsseksjonen.

Museum

Vi har bistått Salsbruket Industrimuseum med utvikling av arkivnøkkel for systematisering og
organisering av arkivmateriell. De holder også på å sette opp en ny basisutstilling, og vi har
veiledet dem i denne prosessen.

Kulturminner

På Foldereid er det igangsatt et restaureringsprosjekt av den gamle Bachbutikken. Vi hadde
en befaringsdag sammen med kommunen og eierne for å vurdere byggets potensialer.
Seksjonsleder for bygningsvern gjennomførte også en befaring, og bidro med rådgiving og
veiledning innenfor bygningsvern.

Andre prosjekter
Elever ved 2.trinn på skolene i Nærøysund fikk tilbud om formidlingsopplegget Den lille
arkeologen. Vi fikk gjennomført opplegget på de fleste skolene.

Viktige samarbeidspartnere

Venneforeningen ved Salsbruket Industrimuseum er svært aktive, og vi har veiledet de i
ulike prosjekter.

Osen

Osen ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020, og disse første årene vil det
være fokus på å få på plass planverk som vil være styrende for kommende år.

Museum

Sammen med Hovedstyret i Osen Bygdatun har vi jobbet frem en utviklingsplan. Gjennom
flere møter har vi jobbet frem et godt verktøy for den videre utviklingen for museet. Planen
ble vedtatt politisk i juni.

Vi har begynt arbeidet med å få på plass en gruppe som jobber med registrering av
gjenstander i Primus. Disse har fått kursing i registrering og programvaren, og vi har
gjennomført kontroll av de første registreringene.

Kulturminner

Vi har bistått med råd og veiledning i forbindelse med oppstarten av kulturmiljøplanarbeidet.

Viktige samarbeidspartnere

Hovedstyret og aktivitetsgruppa ved Osen Bygdatun kommer til å være en av våre viktigste
samarbeidspartnere i kommunen.

Arbeidsgruppen for kulturmiljøplanen vil også være en viktig samarbeidspartner i det videre
planarbeidet.

Overhalla

Overhalla ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vi har de siste årene hatt
spesielt fokus på Strømhyldensamlingen og Haugum Mølle. De kommende årene vil fokuset
i større grad være rettet mot kulturminner.

Haugum Mølle

Haugum Mølle er fra 1950-tallet, og inneholder blant annet Overhalla Historielag sin
gjenstandssamling, kommunens gjenstandssamling (Strømhyldensamlingen), en utstilling
om utviklingen av laksefiske i Namsen og en temporær utstilling med varierende temaer.

Vi har gjennomført en sikringsgjennomgang av Haugum Mølle, hvor det blant annet ble
påpekt utfordringer knyttet til relativ luftfuktighet i kjeller. Befaringen resulterte i en
statusrapport og forslag til tiltaksplan, som skal følges opp i 2021.

Tekstilene som er en del av Strømhyldensamlingen er nå lagret i mer egnede lokaler. Vi har
registrert de i Primus, og hele tekstilsamlingen er tilgjengelig på Digitalt Museum.

Vi har bistått historielaget med en befaring av gjenstander på fjernlager.

Kulturminner

Sammen med kommunen og seksjonsleder for bygningsvern Per Ivar Sørensen deltok vi på
befaring av den gamle skolebygningen i Barlia. Sammen med seksjonsleder deltok vi også
på befaring av Stutjønndammen sammen med historielaget. I etterkant av befaringen ble det
utarbeidet notat om damanleggets tilstand og forslag til mulige tiltak.

Viktige samarbeidspartnere

Historielaget har vært og kommer til å være en av våre viktigste samarbeidspartnere i
kommunen.

Strømhyldenutvalget består av tre kommunalt valgte personer. Disse er våre viktigste
samarbeidspartnere i forvaltningen av Strømhyldensamlingen.

Røyrvik

Røyrvik ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020, og disse første årene vil
det være fokus på å få på plass planverk som vil være styrende for kommende år.

Museum

Vi har deltatt på befaring sammen med kommmnalt utvalg for kultur og trivsel (KKT), hvor vi
gikk igjennom bygg-teknisk rapport fra 2020. Under befaringen ble det oppdaget settinger i
grunnkonstruksjonen i Nyvikstu. Dette ble fulgt opp av vår seksjonsleder for bygningsvern
Per Ivar Sørensen, som dro på befaring og ga videre veiledning for mulige tiltak.

Vi har gjennomført en sikringsgjennomgang av Røyrvik Bygdemuseum. Befaringen
resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan. Planen har vært presentert for KKT.

Den samiske avdelingen på bygdemuseet har store restaureringsbehov. Det er derfor
opprettet en arbeidsgruppe, som vi er en del av, for å vurdere muligheter omkring
gjenoppbygging av samisk avdeling.

Samisk avdeling er kommunens prosjekt i Fotefar mot nord, og vi har deltatt på møte med
en representant fra Sametinget i forbindelse med revitaliseringen av prosjeket.

Andre prosjekter

Vi har visst vår vandreutstilling Én tråd – mange teknikker på biblioteket i Røyrvik.
Utstillingen var et samarbeid med lokale aktører. I etterkant av utstillingen har de lokale
aktørene blitt inspirert til å sette opp sin egen utstilling.

Viktige samarbeidspartnere

Kommunalt utvalg for kultur og trivsel (KKT) kommer til å være en av våre viktigste
samarbeidspartnere i Røyrvik.

Vi samarbeidet med Biblioteket og Frivillighetssentralen om vår vandreutstilling.

Oppsummering

2021 ble et aktivt år, med mange dager ute i felt. Flere kommuner begynner å få på plass
planverket, vi har blant annet fått ferdigstilt tre sikringsplaner, og det gjenstår kun to. Flere
arbeidsprosesser med utviklingsplaner er igangsatt, og en er allerede vedtatt politisk. Etter
hvert som planverk kommer på plass i alle kommuner, vil det gi grunnlag og føringer for å
tenke mer utvikling. Den bygg-tekniske samlerapporten kartlegger status innenfor
bygningsvernet ved museumsanleggene våre, og gir føringer hvor hvordan vi kan arbeide
med bygningsvern og komptetansehevning for håndverkere i distriktet i årene fremover.

Vi bidrar til å utvikle og styrke formidlingen ute i våre kommuner, og har blant annet fått
publisert flere gjenstander på Digitalt Museum og fått på plass to nye basisutstillinger.
Digitalisering av samlingene gjør gjenstander mer tilgjengelig for publikum, og de frivillige
som registrerer gjør en formidabel innsats. Gjennom arbeidet med våre vandreutstillinger
ser vi at frivllige aktører som vi har samarbeidet med, inspireres til å lage egne utstillinger.
Samlet bidrar dette til å skape mer lokalt engasjement og eierskap til gjenstandssamlinger
og bygdemuseer i den enkelte kommune.

Fra årsskiftet vil Nærøysund og Namsos kun være majoritetseier, og dermed ikke en del av
Distriktsseksjonen. Vi håper likevel at vi i fremtiden igjen kan samle hele Namdalen i vår
seksjon.