Strategi og årsrapporter

Distriktsseksjonen har en rådgivende og veiledende funksjon, som skal bistå frivillige/lag/kommuner i Namdalen innen museums- og kulturarvområdet. Fra 2020 er hele Namdalen samlet i Museet Midt. Distriktsseksjonen har ansvaret for 10 kommuner: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Overhalla og Røyrvik.

Visjon

Distriktene er viktige bærebjelker i vårt samfunn, og gjennom faglig styrking innen museum og kulturarv skal seksjonen bidra til positiv samfunnsutvikling i distriktene i Namdalen.

Hovedmål

Distriktsseksjonen skal være en faglig forankret samfunnsaktør som ivaretar museums- og kulturarv i hele Namdalen gjennom tid og rom.  

Hovedstrategier 

Gjennomgående tilstrebes en tydelig bevissthet på bærekraftig miljø og gjenbruk i drift, forvaltning og formidling i Distriktsseksjonen. 

 

Dialog og tilstedeværelse

Distriktsseksjonen skal være tilgjengelig og synlig for kommunene, museumsstyrer, lag og frivillige. Dette er en forutsetting for å kunne skape et grunnlag for god dialog. Distriktsseksjonen skal tilføre fagkunnskap om museum og kulturarv i møte med kommunene, museumsstyrer, lag og frivillige. 

Ressurs og relasjonsbygging

I samhandling med ressurser i distriktene er det et mål for Distriktsseksjonen å skape engasjement og eierskap omkring museer og kulturminner hos kommunene, museumsstyrer, lag og frivilligeMuseumsstyrer, lag og frivillige utgjør en uerstattelig ressurs, og er uunnværlig for fremdriften arbeidet med museer og kulturarv i distriktet. 

Mangfold av historier i tid og rom

Distriktsseksjonen skal å gi kunnskap om mangfoldet av historier i tid og rom, og bruke et stort omfang av uttrykksformer i forvaltning, formidling og forskning. 

Aktiv samfunnsaktør

I samarbeid med frivillige skal Distriktsseksjonen bidra til å skape møteplasser for kunnskapsoverføring og meningsutveksling basert på samling, formidling og forskning. 

Hovedmålgrupper 

Regionalbefolkningen

Distriktsseksjonen skal være med på å skape bolyst og identitet gjennom lokale museer, formidlingsarenaer og møteplasser Seksjonen har fokus på lokalforankring i alle prosjekter, noe som skaper lokal stolthet og eierskap. 

Barn og unge

Museum og kulturarv er sentrale arenaer i opplæring av barn og unge i regionen. Opplevelser gjennom kulturformidling bidrar til å forsterke identitetsfølelsen. 

Turister

Distriktsseksjonen skal formidle regionens kulturhistorie gjennom tilrettelegging av museum og kulturarv, og gjennom dette skape en opplevelse av regionens identitet og særpreg. 

Strategiske satsningsområder:  

De grunnleggende strukturene i Distriktsseksjonen er basert på en tidlig bevisst satsing på planverk for ulike nivåer. Planverket sikrer at seksjonen kan jobbe strategisk og systematisk, og gjennom dette ivaretar fremdrift og god måloppnåelse.

 

Forskning:

Status: 
Kompetanseområdene i seksjonen er per dags dato fordelt på arkeologi, museumsfag og kulturminneforvaltning. Seksjonen skal jobbe aktivt med innsamling av kilder og intervju, særlig i forbindelse med utvikling av ulike formidlingstiltak som utstillinger, vandreutstillinger, formidingsopplegg og mindre artikler. Temaene skal være overordnete, og skal ha relevans for hele regionen. Temaene skal kontekstualiseres i tid og rom. Seksjonen skal bidra til å skape arenaer for kunnskapsoverføring og meningsutveksling.   

Fokus:  

 • Aktivisere lokale samlinger og privateide objekter 
 • Bevissthet på å belyse temaer i tid og rom 
 • Sikre at formidlingsarenaer (både nye og etablerte) utvikles som møteplasser for faglig kunnskapsoverføring  
 • Aktivt delta i forsknings- og formidlingsprosjekter med lokale og regionale aktører 
 • Synliggjøre egen forskning lokalt og regionalt

Samlingsforvaltning:

Status: 
Seksjonen rådgir og veileder eiere av samlinger og anlegg strategisk og målrettet gjennom planverk omkring sikring av samling og bygningsvern. Arbeidet i distriktet gjennomføres i stor grad av styrer og frivillige, seksjonen skal ha et stort fokus på veiledning av disse og kontroll av arbeid for å sikre et faglig nivå.  

Fokus:  

 • Etablere sikringsplaner ved alle anlegg 
 • Gjennomgang av gjenstandssamlinger (prioritering) 
 • Etablere innsamlingsplaner (sikre bredde i samling gjennom tid og rom) 
 • Sikre sårbare gjenstander i magasiner og utstillinger (bevaring og konservering) 
 • Prioritere digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingen (Primus og Digitalt museum) 
 • Kompetanseheving innen gjenstandsregistreringog -forvalting 
 • Kompetanseheving innen bygningsvern i distriktene 
 • Bevisstgjøre kommunene på sitt eierskap 
 • Aktivisere lokale samlinger og privateide gjenstander

Formidling:

Status:  

Distriktsseksjonen skal ha et bredt mangfold av uttrykksformer; alt fra tematiske lokalhistoriske utstillinger, via vandreutstillinger og formidlingsopplegg for barn og unge, til artikler og blogginnlegg. Seksjonen skal ha et særlig fokus på vandreutstillinger, som løfter frem ulike temaer i tid og rom. Vandreutstillingene aktiviserer samlinger ved museumsanlegg og gjenstander i privat eie ute i distriktene, og sammen med museumsstyrerlag og frivillige bidrar man til å legge til rette for møteplasser for kunnskapsoverføring og formidling over hele Namdalen.   

Fokus:  

 • Være en aktiv samfunnsaktør gjennom å skape relevans i formidlingen 
 • Imøtekomme et bredt publikum gjennom å tilrettelegge for kunnskapsoverføring og faglig formidling gjennom et mangfold av formidlingsformer og –arenaer.  
 • I større grad legge til rette for at museumsstyrerlag og frivillige kan aktiviseres i formidling av kunnskap 
 • Styrke samarbeidet mellom formidling, forvaltning og forskning for å utnytte kompetansen i Museet Midt, andre konsoliderte museumsenheter og fagmiljøer 

Fornying:

Status: 
Seksjonen skaper nye arenaer for formidling og fornyer eksisterende formidlingsarenaer. Dette er møteplasser for kunnskapsforføring, og skaper nye holdninger hos regionalbefolkningen til museene og samlingen.  

Fokus:  

 • Være en aktiv samfunnsaktør gjennom å skape relevans i formidlingen  
 • Sikre en bredde av ulike temaer, samt kartlegge og revidere tema belyst og presentert i museene 
 • Imøtekomme et bredt publikum gjennom å tilrettelegge for kunnskapsoverføring og faglig formidling gjennom et mangfold av formidlingsformer og –arenaer.  

Kommunikasjon:

Status: 

Distriktsseksjonen er aktive brukere av de interne kommunikasjonsverktøyene. I tillegg har seksjonen flere personlige og digitale kommunikasjonsplattformer ut mot kommunene og de øvrige samarbeidspartnerne Det er et overordnet mål for seksjonen å bruke media aktivt, blant annet i forbindelse med alle formidlingstiltak (utstillinger, skoleopplegg med mer) og regionale kompetansehevende tiltak (f.eks. kursvirksomhet for håndverkere). 

Fokus: 

 • Utvikle årlige medieplaner for redaksjonell dekning av seksjonens arbeid i hele regionen 
 • Opprettholde det månedlige nyhetsbrevet til kulturkontaktene som en viktig kilde til informasjon og grunnlag for dialog 
 • Videreføre Høstmøtet som en møteplass for våre kulturkontakter i kommunene 
 • Videreutvikle hjemmesiden slik at den er oppdatert og relevant 
 • Fortsette å synliggjøre seksjonens arbeid, utstillinger og formidlingsopplegg på bloggen