Årsrapport 2014

Innledende ord

Museet Midt, avd. Bygdesamlinger, omfatter per dags dato to faste heltidsstillinger, distriktskonservatorene. Stine Bjørntvedt har kontorplass på Namdalsmuseet i Namsos, og Anna Ehrhardt har kontorplass på Norveg kystmuseet i Rørvik.

Avdelingen har holdt seg innenfor budsjettrammen for 2014.

En viktig del av arbeidet i perioden høst 2013 – høst 2014, var å få strategipapirer på plass. Med dette har avdeling Bygdesamlinger definert prioriterte mål, strategier og fremdriftsplan i alle kommuner. Papiret/ dokumentet er forankret i den enkelte medeierkommunen. Det skal være et verktøy for å planlegge arbeidet fremover, og gjøre innsatsen målbar – både for Museet Midt og medeierkommunene.

 

Felles

Forvaltning/ strategisk / administrativt

 • Utarbeidet Strategipapir for hver kommune (hovedmål, prioriteringer, 3årsplan), vedtatt/ godkjent i alle kommuner. –> En av hovedsatsingene i vinter/vår 2014

Forvaltning/ samling

 • Digital registrering – Geir jobber med å få alle registrert som Primus-brukere, Stine har begynt med opplæring, og arbeidet med brukermanual som skal brukes under opplæring og kursing i 2015 og fremover er påbegynt
 • Gjenstandsregistrering – vi har laget et enkelt registreringsskjema basert på primus, som kan brukes for manuell registrering. Vi har også laget et ”registrerings-kit”, som alle skal få over nyttår, og som inneholder en del informasjon og praktisk utstyr til registrering og pakking av gjenstander

Formidling

 • Vandreutstilling ”Folkeviljen i Norge 1814 – 1913 – med blikk på Namdalen” ble utviklet og produsert som et felles samarbeidsprosjekt av alle avdelinger i Museet Midt IKS. Utstillingen ble vist i alle medeierkommuner i løpet av sommer/høst 2014. Workshop med skoleopplegg fulgte også med.
 • Vandreutstillingen var Museet Midts store markering av jubileumsåret, og derfor et hovedsatsingsområde i 2014.
 • Nettsidene bygdesamlinger.no – som er en del av Museet Midts felles plattform – ble vedlikeholdt og oppdatert
 • Strategi sosiale medier – etter en vurdering ble vi enige om at det per dags dato er lite hensynsmessig å ha egen facebook-side

 

Administrasjon

 • Daglig drift, budsjettoppfølging, rapportering, osv er vi à jour med
 • På slutten av året ble det utarbeidet årsrapport, og virksomhetsplan 2015/2016 for avd. Bygdesamlinger
 • Kurs/seminar
  • Foredrag på arkeologiformidlingsseminar, Stiklestad, i februar
  • Distriktskonservatorene deltok også på forskjellige fagseminarer og kurs gjennom året, bl.a. kompetansehevingskurset ”Det relevante museum” (Norges Museumsforbund, Norsk Kulturråd)
 • Stine Bjørntvedt ble frikjøpt i rundt 100 timer i 2014, for å vikariere for avdelingslederen på Kunstmuseet Nord-Trøndelag.
 • Forskning var ikke prioritert i 2014. Distriktskonservatorene deltok på et dagsseminar om forskning på museum, og på et internt møte for å diskutere muligheter og utfordringer for å implementere en forskningssatsing i arbeidshverdagen.
 • Høstmøtet ble gjennomført den 15.oktober på Lund, med faginnslag om arkeologiske kulturminner og en befaring til Salsnessteinen
 • Anna Ehrhardt er valgt som tillitsvalgt for Forskerforbundets lokallag, så noe av arbeidstiden gikk til den oppgaven.

 

Fosnes

Forvaltning

 • Gjenstandsregistrering: Som oppfølging av at vi laget et registreringsskjema basert på Primus, ble det holdt et kurs/ oppstartsmøte, for å vise hvordan registreringsskjemaet skal brukes og for å komme i gang.

Formidling/ Forvaltning

 • Helleristningssteinen på Salsnes: Museet gjennomførte befaringer og jobbet mot fylkeskommunen for å vurdere steinens tilstand og behov for bevaringstiltak.
 • Museet var også aktivt med på å organisere markering av kulturminnedagen på Salsnes, og hadde faglig innslag. Målet var både å gi kunnskap om den eldste delen av lokal historie, skape interesse, og drøfte muligheter for en større tilrettelegging med tanke på formidling og tilgjengelighet.

 

Grong

Forvaltning

 • Eierforhold, spesifikt låven (avtaler): Museet hadde møter og befaring med kultursjefen angående eierforhold, og bruk av lokaliteter

Fornying/ formidling

 • Lakseakvariet: Museet bisto med å bruke resterende gjenstander på Lakseakvariet til å lage en midlertidig utstilling for sommersesongen,
 • Museet utarbeidet et første konsept og et kostnadsoverslag for en fornyet utstilling.

 

Lierne

Forvaltning

 • Bygningsvernprosjekt ”Ta tak i tak”: Prosjektet var den viktigste satsingen i Lierne i 2014, med teknisk befaring, møter med bygningsvernkonsulent fra fylkeskommunen, møter med kultursjefen og museumsstyre, med mer. Arbeidet resulterte bl.a. i en utarbeidet prosjektbeskrivelse for et kurs-prosjekt, og bistand til to søknader. Takrestaurering anses som en viktig sak for både Nordli og Sørli bygdemuseum, og vil nok ta en god del tid i årene fremover.

 

Namsskogan

Fornying

 • Ny satsing på kulturformidling: Etter ønske fra kommunen var museet aktivt med på å påvirke prosessen for å avgjøre hvordan man ønsker å satse innen kulturformidling i Namsskogan fremover. I den sammenhengen holdt museet bl.a. en presentasjon for formannskapet, utarbeidet en uttalelse og hadde møter med kultursjefen.

Formidling

 • Det ble bestemt at man ønsket å utvikle en kulturminneløype langs E6. Museet hadde møter og befaringer med kultursjefen og et forberedende møte med Familieparken, for å vurdere muligheter og lage en plan for oppstart.

Forvaltning

 • Vurdering av gjenstandssamlingen på Namsskogan bygdetun: Det ble bestemt at bygdetunet skal avvikles. I den sammenhengen har museet uttalt at bygningene ikke anses som spesielt verneverdig, men at en ønsker en faglig vurdering av gjenstandssamlingen, og flytting til en forsvarlig lagerplass.
 • Det ble gjennomført en faglig gjennomgang av samlingen (med Stine, Anna og Geir Grøtan fra Namdalsmuseet), og utarbeidet et notat med en første klassifisering av gjenstandene etter bevaringsverdi.

 

Nærøy

Forvaltning/ Fornying

 • Fingalshula: Det ble utarbeidet og sendt flere søknader for støtte til en ingeniørgeologisk vurdering. Det kom også noen tilsagn, og undersøkelsen er planlagt delvis gjennomført vinter 2014/2015.

Formidling

 • Sverdrup-veka: Til kommunens store jubileumsmarkering bidro distriktskonservatorene med en betydelig innsats i komiteen for utstillingen, både utvikling av utstilling, utvikling av tilbud til alle klassetrinn for alle skoler i Nærøy og Vikna, samt gjennomføring.

Formidling/ fornying

 • Salsbruket: Museet var på to befaringer og utarbeidet et forslag til utstillingsfornying.

Formidling

 • Fellesareal på Eldresenteret: det ble gjennomført en befaring med møte angående bruk av gamle gjenstander på fellesarealet på Eldresenteret. Det ble utarbeidet et forslag til utstillingsplan og en del ideer for mulig bruk.

 

Overhalla

Formidling

 • Melamartnan; her bidro Museet Midt med vandreutstillingen
 • Vandreutstillingen ble flyttet til sentrum etter Melamartnan, og vist der.

Fornying/ formidling

 • Kulturtur: Oppstart og bistand til gjennomføring av et samarbeidsprosjekt med historielaget, sykehjemmet, Skage bygdekvinnelaget og kulturskolen, med støtte fra Den Kulturelle Spaserstokken
 • Vurdering av bruk av Mølla, særlig 2. etasje sammen med lederen for historielaget (forslag om deling av rommet med et lite lager, forslag til mer tilrettelegging for kafé-bruk)

Forvaltning

 • Bistand til historielaget for å utvikle system for nye arkivlokaler

 

Kommentar/ oppsummering

 • 2014 var på mange måter preget av grunnlovsjubileet, noe som ga betydelig utslag også i vår arbeidshverdag. Vandreutstillingen tok opp mye tid, og ble en fin utstilling som ble vist i alle medeierkommunene. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og anser utstillingen som en formidlingssuksess fra Museet Midts side. Også i Nærøy ble en større innsats gjort for å utvikle og sette opp en utstilling og gjennomføre mange skoleopplegg under kommunens jubileumsmarkering.
 • Et mål for fremtiden er å bruke litt mindre tid på administrasjon, og mer tid på konkrete prosjekt i de enkelte kommunene.
 • I høst 2014 ble det drøftet ideer for formidlingsprosjekter. Noen av forslagene skal utvikles og gjennomføres i 2015.