Årsrapport 2015

Innledende ord

Museet Midt, avd. Bygdesamlinger, omfatter per dags dato to faste heltidsstillinger, distriktskonservatorene. Stine Bjørntvedt har kontorplass på Namdalsmuseet i Namsos, og Anna Ehrhardt har kontorplass på Kystmuseet Norveg i Rørvik.

Avdelingen har holdt seg innenfor budsjettrammen for 2015.

En viktig forandring i forhold til tidligere år, er at det i 2015 er på plass et strategisk ramme, og avdeling Bygdesamlinger anser den første etableringsfasen som avsluttet.

Etter at forskning ikke var prioritert i avdelingen de siste to årene, satses i 2015 på et forskningsprosjekt på tvers av avdelingene i Museet Midt. Her er også distriktskonservatorene sterkt involverte. Prosjektet har som mål å publisere flere artikler om Namdalens historie.

 

Felles  

Forvaltning/ strategisk / administrativt

 • Strategipapirene ble revidert i alle kommuner i løpet av vinter/ vår 2015.
 • Fremdriftsplanen ble også oppdatert i løpet av høsten 2015

Forskning – hovedsatsing i 2015

 • I 2015 startet Museet Midt et forskningsprosjekt på tvers av avdelingene. Prosjektets tittel er ”Handel i Namdalen”, og skal resultere i flere vitenskapelige artikler og en populærvitenskapelig publikasjon vinteren 2016/17. Det er også planlagt et oppfølgingsprosjekt med en vandreutstilling.
 • Et artikkelforslag om fattigvesen i Namdalen ble sendt inn til Norsk Museumstidsskrift i desember 2015.

Forvaltning/ samling

 • Gjenstandsregistrering – vi har laget et enkelt registreringsskjema basert på primus, som kan brukes for manuell registrering. Vi har også laget et ”registrerings-kit”, som alle kommuner fikk i år, og som inneholder en del informasjon og praktisk utstyr til registrering og pakking av gjenstander.
 • Opplæring i gjenstandsregistrering med registreringskort ble gitt i Fosnes og Grong. Fosnes er kommet så langt i 2015, at de også fikk oppfølgekurs i digital registrering i Primus.

Formidling– hovedsatsing i 2015

 • Avdelingen utviklet og gjennomførte flere formidlingsprosjekt, flere av dem i samarbeid med lokale aktører.

 

Administrasjon

 • Daglig drift, budsjettoppfølging, rapportering, osv er vi à jour med
 • Distriktskonservatorene deltok på en fagtur til London i april. Tema var i hovedsaken utstillingsteknikk og formidlingsstrategier. Turen var en veldig flott opplevelse, og ga rikelig med faglig utbytte.
 • En større evaluering av avdeling Bygdesamlinger ble gjennomført i andre halvdel av 2015. Sluttrapportene skrives i desember 2015 og januar 2016.
 • Distriktskonservatorene var på et møte hos fylkeskommunen for å drøfte muligheter for hjelp til å skrive kulturminneplan for de kommunene som ikke har det enda. Saken følges opp fortløpende.
 • Høstmøte ble gjennomført i Namsskogan med tur til Millavassdammen og Skorovass, og faginnslag om kulturminneplaner i kommunene.
 • I slutten av oktober deltok distriktskonservatorene på kompetansehevingskurset ”Det relevante museum” i regi av museumsforbundet, som ga mye faglig innspill og nødvendig oppdatering.
 • Avdelingens del av markedsplan for Museet Midt ble revidert. I den sammenhengen ble det også gjennomført en SWOT-analyse.
 • Anna Ehrhardt ble valgt som tillitsvalgt for Forskerforbundets lokallag.

 

Fosnes

Forvaltning

 • Gjenstandsregistrering: registrering på kort ble fulgt opp.
 • Kurs i digital registrering i Primus.
 • Helleristningssteinen på Salsnes: Distriktskonservatorene var med på et par planleggingsmøter, og har vært i kontakt med Bergkunstmuseet på Stjørdal. Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse med budsjett for et forprosjekt / utredningsprosjekt, som skal utrede muligheter, kostnader og begrensninger.
 • Fosnes kommune fikk hjelp til å skrive søknad om midler til legging av nytt tak på Steinstua.
 • Distriktskonservatorene deltok på møter og skrev et notat angående videre styring og valg av styringsform for Jøa bygdemuseum.

Formidling

 • Distriktskonservatorene gjennomførte et større prosjekt sammen med ungdomstrinnet på Jøa skole. ”Ungdom tolker museum” gikk over 3 dager, og resulterte i flere kortfilmer som ble vist under et arrangement som skolen organiserte. Arrangementet var en markering av kulturminnedagene.

 

Grong

Forvaltning

 • Eierforhold: Pga av eierskifte avventes nye innspill før museet fortsetter å engasjere seg i lakseakvariet.
 • Arbeidet med forprosjekt for flytting av Urstad båtbyggerverksted til Grong bygdemuseum er i gang.
 • Kurs i registrering ble avholdt i november.

Formidling

 • Distriktskonservatorene inviterte 4.klassen på en ”Dag på museum” i mai. Dagen var en suksess, og ungene fikk lære både om museum, ull og ullforedling.
 • ”Barndommens nabolag”: et prosjekt for å samle inn og stille ut barndomsminner, ble gjennomført i september. Utstillingen var en markering av kulturminnedagene.
 • ”Internasjonal dag på bygdemuseum” i regi av Grong frivilligsentral, voksenopplæring og flyktningsmottaket, ble gjennomført i oktober, og begge distriktskonservatorene bidro.

Fornying

 • Distriktskonservatorene samarbeidet med frivilligsentralen i ”Barndommens nabolag”. Det ble også snakket mye om muligheter for videre samarbeid

 

Lierne

Forvaltning

 • Bygningsvernprosjekt ”Ta tak i tak”: Det ble jobbet mye med å få finansiering på plass. Dessverre ble det avslag på to søknader, og man måtte starte en ny runde med søknadsskriving.
 • En uttalelse angående Julefoss mølle ble skrevet ferdig i februar.

Formidling

 • Flere forslag til formidlingsopplegg i regi av museumsstyre ble utarbeidet og presentert.

Fornying

 • ”Bjørnspyd”-prosjektet (i samarbeid med nasjonalparksenteret i Lierne) ble påbegynt. Prosjektet er for tiden utsatt grunnet forsinkelser hos nasjonalparken.

 

Namsskogan

Fornying

 • Museet Midts styre var på en befaring for å se på noen av stedene som skal være med i kulturminneløype, og ble informert om prosessen og videre planer i Namsskogan.
 • Oppstart av arbeidsgruppe for kulturminneløypa ble utsatt av kommunen, og er nå planlagt i 2016.

Forvaltning

 • Distriktskonservatorene var med på planleggingsmøter med kultursjefen og historielagets styre angående pakking og flytting av samlingen til magasin.

 

Nærøy

Forvaltning

 • Fingalshula: Første delen av teknisk vurdering ble gjennomført. Museet var med på noen dialog- og planleggingsmøter, for å komme videre. Fylkeskommunen har gitt uttrykk for at de er villig til å støtte arbeidet med å få gjennomført andre delen av sikkerhetsvurderingen.

Fornying

 • Salsbruket industrimuseum: Distriktskonservatorene deltok på møter og var på befaring. Museet Midt var innom i fjor for å gi en rekke forslag og råd, og venneforeningen har gjort en stor innsats for fornying av utstillingen. I år på befaringen kunne vi nøye oss mest med å gi velfortjent ros for en flott jobb.

Formidling

 • Remmastraumen: Distriktskonservatorene og arkeologer fra Museet Midt var med på en befaring som resulterte i et faglig notat. Videre bistod distriktskonservatorene med tekster til nye skilt.
 • Leirviksamlinga ble flyttet til Kystmuseet i Rørvik, registrert, det ble gjennomført en rekke konserveringstiltak, og store deler av samlingen kan nå ses i en ny fast utstilling på Berggården. Dette arbeidet ble gjennomført av ansatte i avdeling Kystmuseet Norveg, og inngår ikke i timebruken av avdeling Bygdesamlinger.

 

Overhalla

Formidling

 • ”Barndommens nabolag”, et prosjekt for å samle inn og stille ut barndomsminner, ble gjennomført på Skage i september. Utstillingen var en markering av kulturminnedagene.

Fornying

 • Distriktskonservatorene samarbeidet med frivilligsentralen i ”Barndommens nabolag”. Det ble også snakket mye om muligheter for videre samarbeid.

Forskning

 • Sigmund Alsaker fra Museet Midt deltar i fylkeskommunens prosjekt ”plyndrende vikinger, plyndrende lakselorder”, som har fokus på Overhalla. I år var det noen møter, planlegging, en studietur til British Museum og oppstart av faglig arbeid. Dette er et større forsknings- og formidlingsprosjekt, som vil videreføres over flere år.

Forvaltning

 • Bistand til historielaget for å utvikle system for nye arkivlokaler, bruk av eksisterende lagerplass og forslag til rydding i samlingen/lager. Distriktskonservatorene var med på flere møter.

 

Kommentar/ oppsummering

 • 2015 er første året etter etableringsfasen, og vi kunne derfor bruke noe mindre tid på strategisk arbeid og mer tid på konkrete prosjekter. Blant annet var en satsing i 2015 å prøve å gjennomføre flere formidlingsprosjekt. Det har vi lyktes med i den forstand at vi har gjennomført formidlingsprosjekt i flere kommuner, og utarbeidet planer for flere. Avdeling Bygdesamlinger har med dette begynt å samle en rekke utprøvde formidlingsopplegg, tilpasset forskjellige målgrupper. Slike formidlingsopplegg skal kunne bestilles av kommunene fremover.
 • Forskning ble et nytt satsingsområde i 2015. ”Handel i Namdalen” er en satsing for hele Museet Midt, og avdeling Bygdesamlinger er representert ved en av distriktskonservatorene. Den andre distriktskonservatoren har levert et artikkelforslag om fattigvesenet i Namdalen til Norsk Museumstidsskrift.
 • Samarbeidet med frivilligsentralene har vist seg til å være vellykket. Det er et ønske fra distriktskonservatorene å videreutvikle muligheter for samarbeid på den fronten i alle kommunene.
 • I all hovedsak har distriktskonservatorene klart å følge opp planene fra siste årsrapport. Vi har selvsagt justert litt underveis, og det kom noen prosjekter i tillegg. Noen tiltak som for eksempel samarbeid med skolene har vi ikke kommet like langt i alle kommuner. I noen tilfeller førte også eksterne omstendigheter til forsinkelser, eller innspill ble ikke tatt videre lokalt.
 • Vi distriktskonservatorer er fornøyde med 2015, og synes at det var mange spennende prosjekt og at vi har fått til mye fint.