Årsrapport 2016

Innledende ord

Museet Midt, avd. Bygdesamlinger, omfatter per dags dato to faste heltidsstillinger, distriktskonservatorene. Den ene av distriktskonservatorene har kontorplass på Namdalsmuseet i Namsos, mens den andre har kontorplass på Kystmuseet Norveg i Rørvik. Distriktskonservatorene har siden etableringen av avdelingen bestått av Stine Bjørntvedt og Anna Ehrhardt. I juni i år valgte Anna Ehrhardt å slutte i sin stilling, og stillingen sto vakant inntil Therese Danielsen tiltrådte i stillingen i august.

Avdelingen har holdt seg innenfor budsjettrammen for 2016.

 

Felles

Forvaltning/strategisk/administrativt

 • Revidert strategipapirene og oppdatert av fremdriftsplan.
 • Utviklet virksomhetsplan.

Forskning

 • Anna Ehrhardts artikkel ”Fattigvesenets utvikling på 1800-tallet – med blikk på Namdalen” ble godkjent og publisert i Norsk Museumstidsskrift” førjulsvinteren 2016.
 • Igangsatt forskningsprosjektet ”Elektrisitet i Namdalen” og det ble gjennomført to arrangementer i Nærøy for innsamling av kunnskap. Prosjektet ble skrinlagt med at Ehrhardt sluttet.
 • Deltakelsen i forskningsprosjektet ”Handel i Namdalen” ble avsluttet.

Forvaltning/ samling

 • Møtevirksomhet og opplæring i regi av seksjonsleder for forvaltning.
 • Oppfølging av kulturminneplanarbeidet med møtevirksomhet og samlinger i de aktuelle kommuner og med fylkeskommune.
 • Utviklet bygningsvalueringsskjemaet. Skjemaet er også tilgjengeliggjort for andre museer gjennom internettportalen ”Samlingsnett”.

Formidling

 • Møtevirksomhet om samarbeidsprosjekter i regi av seksjonsleder for formidling.
 • Utviklet og gjennomført ei mindre utstilling med presentasjon av ulike kulturminner i Namdalen i forbindelse med Skreifestivalen.
 • Deltatt i oppstarten av et forprosjekt om Salmodikon i samarbeid med Kunstmuseet og Spillum Dampsag.
 • Utarbeidet undervisningsopplegg og lærerveiledninger tilpasset barn og unge i barnehage og grunnskoler. Oppleggene er presentert samlet i en egen formidlingskatalog.
 • Opprettet ”Distriktskonservatorens blogg”, som en underside ved avdelingens hjemmeside.

 

Administrasjon

 • Daglig drift, budsjettoppfølging, årsrapporter, månedsrapporter, nyhetsbrev, opprettelse av løsninger for dokumentdeling osv.
 • Tilrettelagt og gitt opplæring i forbindelse med personalutskiftning.
 • Gjennomført årets Høstmøte, denne gang på Abelvær gård i Nærøy.
 • Revidert avdelingens del i Museet Midts markedsplan. I den sammenhengen også revidert avdelingens SWOT-analyse.
 • Deltatt på det kompetansehevende kurset ”Det relevante museum” og konferansen ”Den nordiske trebyen”.

 

Fosnes

 • Ferdigstilt forprosjektbeskrivelsen om Salsnessteinen og har presentert prosjektet for formannskapet. Saken er blitt overført fylket for videre behandling.
 • Presentert planene for kulturminneplanarbeidet for formannsmannskapet.
 • Befart bygdetunet, Brakstad havn og Tranås-gård med nærliggende kulturminner.
 • Utviklet og gjennomført av et todagers formidlingsopplegg ”Mitt kulturminne” med ungdomsskoletrinnet. Resultatet ble presentert av ungdommene selv under et arrangement.

 

Grong

 • Gitt opplæring i gjenstandsregistrering med registreringskort og har fulgt opp registreringsarbeidet i etterkant av opplæringen.
 • Gjennomført ”En dag på museum”- et opplegg om museum, ull og foredling av ull for 4. klasse.
 • Bistått prosessen med reforhandling av leieavtale av lager-, utstillings og publikumsareal på Grong bygdamuseum. Dette med deltakelse av seksjonsleder for samlinger Geir Grøtan. Utvikling av et kort notat til formannskapet om utviklingsmuligheter av arealet.
 • Befart bygdetunet og Væremsfeltet.

 

Lierne

 • Gjennomført oppstartsmøte og fulgt opp det nye museumsstyret.
 • Utarbeidet bygningsevalueringsskjema, og lagt til rette for at det nye museumsstyret skal kunne gjennomføre en vurdering av Lierne museers bygningsmasse.
 • Befart av bygdemuseet i Nordli.
 • Gjennomført introduksjonskurs for gjenstandsregistratorer i Primus.
 • Gjennomført en ny gjennomgang av konverteringen fra WinReg til Primus og avdekket flere utfordringer.
 • Kommunestyret hatt en vurdering hvorvidt avtalen med eierskapet i Museet Midt IKS skal videreføres eller ikke. Vi bidro i den forbindelse med et notat om museets innsats i Lierne kommune i løpet av de årene Lierne har vært medeier og vårt forslag til foreløpige planer for året som kommer.

 

Namsskogan

 • Opprettet en treårsplan for skoleopplegg i kommunen, hvor det er tenkt et opplegg for hvert trinn. Det første av oppleggene ble gjennomført i mai, hvor småskoletrinnet ble invitert til en hel dag med fokus på ull og foredling av ull.
 • Befart Bjørhusdal gamle skole og kapell.

 

Nærøy

 • Befart gravhaugene på Eiternes, og utarbeidet tekstforslag til nye skilt.
 • Gitt bistand til Historielaget i Nærøy, hvor det ble lagd et lite skriv der man ga råd og veiledning til noen av de utfordringer de står ovenfor.
 • Utviklet og gjennomført formidlingsopplegget «Den lille arkeologen» for barnehagebarn, som en del av kommunens markering av kulturminnedagene.
 • Gjennomført formidlingsopplegget «Fingalshula» for barnehagebarn og barn fra småskole og mellomskoletrinn sammen med Kristin Kjønsø.
 • Befart bauta og skilt på Lauga og Nærøya kirke.

 

Overhalla

 • Gitt oppfølging og bistand til Overhalla historielag.
 • Bistått historielaget i organiseringen av nye arkivlokaler, bruk av eksisterende lagerplass og forslag til organisering av samlingen/lager. Dette med deltakelse av seksjonsleder for forvaltning Geir Grøtan.
 • Møtevirksomhet med utvalget for «Strømhylden-samlingen». Utarbeiding av et forslag til statutter for utvalget.
 • Deltakelse i møter, planlegging og faglig arbeid v/Sigmund Alsaker i fylkeskommunens prosjekt ”Røvet av vikinger, røvet av lakselorder”, som har fokus på Overhalla. Utstilling i 2017 ved Kunstmuseet og Norveg.
 • Befart og gitt råd i forbindelse med reforhandling av avtale mellom kommunen og husmannsplassen Grandaunmoen.
 • Befart Haugum mølle, gravfeltet på Hunn og grenda Mælen.

 

Kommentar/oppsummering

 • 2016 ble preget av at personalutskiftinger og forberedelser og tiltilrettelegging i den forbindelse.
 • Avdelingen har fulgt opp arbeidet med kulturminneplaner gjennom deltakelse på møter og seminarer med kommuner og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Arbeidet med kulturminneplaner vil også prege kommende år.
 • Avdelingen har utviklet bygningsevalueringsskjemaer, som også kommer andre museer til gode.
 • Avdelingen har utviklet flere formidlingsopplegg med lærerveiledninger for barn og unge, og presentert disse i en felles katalog, sammen med tidligere utviklet opplegg. Frmidlings-katalogen ble presentert for medeierkommuner under Høstmøtet. Utvikling av formidlingsopplegg vil videreføres i året som kommer.
 • Avdelingen har gjennomført opplæring i registrering av gjenstander både digitalt (Primus) og ikke-digitalt (registreringskort) i løpet av året. Arbeidet med museenes samlinger vil bli løftet frem i de kommende år.
 • Lierne kommune vurderte å trekke seg fra medeierskapet i Midt IKS fordi det lokale engasjementet rundt Lierne museer var begrenset. Kommunestyret vedtok derimot at de vil videreføre avtalen med Museet Midt IKS. I året som kommer vil vi bruke tid til å finne gode løsninger for fremtidig organisering og aktivitet ved Lierne museer, samt utvikle strategier for å skape økt lokalt engasjement.