Flatanger Bygdemuseum

Flatanger Bygdemuseum

Flatanger Bygdemuseum ligger på Hilstad, og består av en sammenbygd skolestue og lærerbolig, samt et uthus.

Gjenstandssamlingen pr i dag består av cirka 3000 registrerte gjenstander og omfatter alt fra jord- og skogbruksredskaper via båt- og bruksgjenstander for fiske, til husgeråd, klær og husflidsredskaper.

Hilstad skole er en av de eldste skolene i Flatanger. I 1868 ble det bevilget penger fra amtskolekassen for å innrede et «tidsmessig» skolelokale og dermed fikk Flatanger et fast skolehus. Skolebygningen sto da omtrent der uthuset står i dag. I 1890 ble Hilstad skole i sin nåværende form reist og i bruk fram til siste skoleklasse gikk ut herfra i 1966.

Lærerboligen ble satt opp av lærer Musum før skolestua ble bygd i 1890, og ble senere solgt til kommunen.

  • I 2023 ble den første utstillingen i det nye rommet for temporære utstillinger satt opp: Fiskeri i Flatanger. Lokale ressurspersoner har blant annet vært involvert i tekstskriving, og man har fått lånt inn aktuelle bilder, kunst og dikt. Utstillingen har vært godt besøkt, også blant skoleelever. Vi har laget en guidemanual til utstillingen for å bistå venneforeningen i guidingen av utstillingen.
  • I samarbeid med Museet Venner Flatanger fikk vi også tatt en gjennomgang av plansjesamlingen ved museet i 2022.
  • Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, gjennomførte en befaring av
    bygdemuseet. Målet var å bli bedre kjent med museet, samt gi kommunen råd angående
    restaurering av overbygget mellom lærerboligen og skolestua
  • I 2022 gjennomførte vi en sikringsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.
  • I 2021 startet vi arbeidet med å få på plass en utviklingsplan for Flatanger Bygdemuseum i samarbeid med Museet Venner Flatanger. Dette arbeidet ble fullført i 2022.
  • I 2020 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.

Utviklingsplan for Flatanger bygdemuseum

Utviklingsplanen er et verktøy for alle involverte ved Flatanger Bygdemuseum.
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av kulturleder og Museets Venner Flatanger i samarbeid med Distriktsseksjonen i Museet Midt IKS.

Utviklingsplanen gir en oversikt over organiseringen av de involverte ved Flatanger Bygdemuseum. Planen definerer de forskjellige rollene og funksjonene hos de ulike aktørene. Den gir en gjennomgang over museets fortrinn og utfordringer, samt definerer ambisjonene omkring museets drift. Tiltaksplanen med handlingsprogrammet viser hvordan man skal jobbe målrettet for å realisere museets ambisjoner.

Kontaktpersoner/vertskap

Flatanger kommune

74 22 11 00

Galleri