Årsrapport 2022

Distriktsseksjonen ble opprettet i 2012 for å ivareta Museet Midt IKS sine oppgaver ovenfor
kommunene i distriktet. I 2022 omfattet seksjonen 9 av regionens kommuner: Flatanger,
Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Osen, Overhalla og Røyrvik.

Distriktskonservatorene er museums- og kulturminnerådgivere, og arbeidsoppgavene er
varierte og favner bredt. Distriktskonservatorene arbeider tett med kommunenes
kulturkontakter, og dette samarbeidet legger premissene for arbeidet som gjennomføres i
kommunene. Kommunene har fortsatt eier- og forvaltningsansvar for sine museumsanlegg.
Seksjonen omfatter to faste heltidsstillinger: Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen.

Fokusområder 2022

En satsning i 2022 har vært frivillige. Vi har mange flotte frivillige som legger ned en
kjempeinnsats i distriktet. Bare på museumsområdet legges det ned over 4 årsverk hvert år.
Vi har arrangert to Fagdager for de frivillige på museum. Den første tok for seg samlings- og
utstillingsarbeid ved museene, og hadde fokus på nettverksbygging. Den andre fagdagen
var rettet mot utstillingsgruppene, og tok for seg utstillingskonsepter.
Målet er å arrangere slike Fagdager regelmessig, både digitalt og fysisk, og gjerne i
samarbeid med andre aktuelle aktører.

Utviklingsplaner

I 2022 har vi fortsatt hatt fokus på utviklingsplaner i flere kommuner. Utviklingsplanene
definerer roller og funksjoner, og forteller hvordan man ønsker å utvikle museet i den
kommende tiårsperioden. Planene skal vedtas politisk, og har som mål å være å være et
verktøy for politikere, kommunene, museumslagene/-styrer, frivillige og oss i
Distriktsseksjonen.

Bygningsvern

Museet Midt IKS fikk i 2021 på plass en fagleder for bygningsvern. Dette har vi i
Distriktsseksjonen hatt god nytte av. Fagleder har bidratt med blant annet befaringer,
rapporter, kostnadsoverslag og rådgiving.

Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, har gjennomført befaring av flere
av våre bygdemuseer. Han er nå blitt godt kjent med anleggene våre og utfordringene ved
dem. Han har også laget flere befaringsrapporter.

Samlingene

Vi har nå utarbeidet sikringsplaner for alle museumsanlegg i våre kommuner.
Sikringsplanene har fokus på bevaring av bygg og samlinger innenfor risikoområdene brann,
tyveri og klima. Vi ser at det er behov for en større satsning på sikring i årene fremover.

Arbeidet med registrering av gjenstander gjennomføres i hovedsak av frivillige, og de
frivillige gjør en formidabel innsats. Vi følger opp de frivillige, og bistår de med veiledning og
etterkontroll av registreringer. I år registrerte vi i tillegg noen gjenstander selv i Primus, totalt
73 stykk, og av disse ble 12 gjenstander publisert på Digitalt Museum. Til sammen er det nå
1790 gjenstander fordelt på tre samlinger som er publisert. Totalt har samlingene i
Distriktsseksjonen hatt 2218 besøkende på Digitalt Museum i 2022.

På Digitalt Museum har vi også mulighet til å publisere artikler relatert til samlingene. Vi har
tidligere publisert en artikkel som vi har skrevet selv, samt en skrevet av en våre frivillige. I
år publiserte vi enda en ny artikkel skrevet av frivillige.

Formidling

For å gi de lokale guidene mer trygghet i formidlingen, har vi utarbeidet guidemanualer og
guidekort til to av kommunene våre. Dette er tiltak som er aktuell for flere av anleggene våre.

I år har vår vandreutstilling Én tråd - mange teknikker blitt vist i Namsskogan kommune. Vi
hadde flott samarbeid med lokale frivillige om innsamling av tekstiler til utstillingen.
Vandreutstillingen vår Én streng – mye musikk ble vist på biblioteket i Røyrvik.

Totalt har seksjonen hatt et besøk på 1766 personer på våre vandre- og basisutstillinger.

Kulturminner

Kulturmiljøplaner er fortsatt et viktig fokusområde, både for oss og kommunene. Mange av
kommunene har ferdigstilte planer, hvor vi bidrar i gjennomføringen av tiltak. Flere av
planene skal nå igjennom en revidering, og vi sitter i arbeidsgruppene for denne prosessen.

Vi har en bred tilnærming til tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av kulturminner, og spennet
er dermed stort i prosjektene vi er involvert i.

Markedsføring

Vi har en årlig revidering av innholdet på våre nettsider, og i 2022 fikk vi på plass en egen
side om utstillinger. Vi har også publisert 3 nye blogginnlegg. Totalt har vi hatt et besøk på
1168 økter på våre sider.

Som i fjor laget vi en sommerbrosjyre, som viste alle våre anlegg. Vi laget også et Google
Maps for anleggene for å gjøre det lettere for besøkende å finne frem. I tillegg har Museet
Midt laget en felles brosjyre om museet, der Distriktsseksjonen er representert.

Flatanger

Flatanger ble med som minoritetseier i 2020, og disse første årene har vi hatt fokus på å få
på plass planverk som vil være styrende for kommende år.

Museum
Vi har laget en utviklingsplan for Flatanger Bygdemuseum sammen med styret i Museets
Venner Flatanger og kommunen. Vi har også gjennomført en sikringsgjennomgang av
bygdemuseet. Befaringen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.

Et av satsningsområdene som pekes ut i utviklingsplanen er skolehistorie. Sammen med
Museets Venner har vi gjennomført en samlingsgjennomgang i skolestua. I forlengelsen av
dette har vi startet et prosjekt om plansjene i samlingen. Alle plansjene ble samlet og
gjennomgått, og et utvalg ble fotografert og registrert i Primus. Det er laget et
utstillingskonsept for formidling av plansjene, og dette vil bli realisert i 2023.

Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, har gjennomført en befaring av
bygdemuseet. Målet var å bli bedre kjent med museet, samt gi kommunen råd angående
restaurering av overbygget mellom lærerboligen og skolestua.

Kulturminner
Som et ledd i arbeidet med å bli bedre kjent med kommunen, har vi gjennomført noen
befaringer av kulturminner: kirkestien på Lauvsnes og Utvorda Kystfort.

Utvorda Kystfort er også kommunenes Fotefar mot nord, og ble like før årsskiftet valgt ut
som en av fem piloter i revitaliseringsprosjektet av Fotefar.

Viktige samarbeidspartnere
Venneforeningen i Flatanger Bygdemuseum har vært og kommer til å være en av våre
viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

Grong

Grong ble med som minoritetseier i 2012, og vi har de siste årene hatt spesielt fokus på
bygdemuseet på Bergsmoen. I nært samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med
restaurering, formidling, registrering og sikring av samlinger og anlegg.

Museum
Utstilling i båtbyggerverkstedet etter Alfred Urstad er nå ferdigstilt. Båtbygger Sten Uno
Mellingen har laget en halvbygd elvebåt som står i utstillingen, og vi var på befaring hos han
for å få et innblikk i båtbyggerhverdagen. Vi har utarbeidet en guidemanual og guidekort til
utstillingen, for å gi de lokale guidene mer trygghet i formidlingen.

Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, har befart Ferjemannstu og laget
en befaringsrapport angående utfordringer med fundamentering og vinduer.

Kulturminner
Som et ledd i arbeidet med å bli bedre kjent med kommunen, har vi gjennomført noen
befaringer av kulturminner: Gløshaugen kirke og Rognsmoen natur- og kultursti.

Andre prosjekter
Sammen med Fagleder bygningsvern har vi gjennomført en befaring av det gamle
meieribygget på Bergsmoen. I etterkant ble det laget en befaringsrapport som viser behov
for vedlikehold og muligheter for ny bruk av bygget.

Viktige samarbeidspartnere
Museumsstyret ved Grong bygdamuseum har vært og kommer til å være en av våre
viktigste samarbeidspartnere i kommunen

Høylandet

Høylandet ble med som minoritetseier i 2020, og mye av vårt fokus er knyttet til kulturminner
i kommunen. Høylandet er en av våre medeiere som ikke har et museumsanlegg.

Kulturminner
Høylandet kommune har i samarbeid med Namsskogan kommune under utvikling et
fellesprosjekt om ferdselsveien mellom Kongsmoen og Strompedalen. Vi har deltatt i
arbeidsgruppen, bistått med prosjektbeskrivelse og deltatt på befaring av Fjellveien sammen
med kommunen og fylket. I samarbeid med Høylandet og Namsskogan historielag skal vi
lage skilttekster.

Vi har også sittet i arbeidsgruppen som har jobbet med kommunens Fotefar mot nordprosjekt. Høylandets tema for Fotefar er ganske vidstrakt, og vi har jobbet med å
konkretisere noen forslag som det kan jobbes videre med. I den forbindelse gjennomførte vi
en befaring av Ferdselsveien fra Kongsmoen over mot Strompedalen, og Råsetra.
Forslagene til mulige Fotefar ble presentert for formannskapet i kommunen.

Viktige samarbeidspartnere
Høylandet Historielag deltar i arbeidsgruppen angående Ferdselsveien, og vil være en av
våre viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

Leka

Leka ble med som minoritetseier i 2020, og disse første årene har vi hatt fokus på å få på
plass planverk som vil være styrende for kommende år.

Museum
Våningshuset på Bygdemuseet har utfordringer med stripet borrebille, og som følge av dette
har vi gjennomført en samlingsgjennomgang for å sikre gjenstandene og hindre videre
angrep.

Vi har startet arbeidet med å få på plass en utviklingsplan for Leka Bygdemuseum, og dette
vil gi oss en pekepinn for hvordan museet skal utvikles fremover.

Kulturminner
Kommunens Fotefar mot nord er Herlaugshaugen. Vi bisto kommunen i å søke om å bli en
av pilotene i revitaliseringsprosjektet av Fotefar.

Ørnerovet
Kjolen etter Svanhild Hartvigsen har gjennomgått en konserveringsprosess ved
Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland. De har også laget en
monteringsløsning for kjolen som ivaretar den bedre ved fremtidig utstilling. Vi har
gjennomført intervju med etterkommerne etter Svanhild, jobbet med kilder, laget
utstillingskonsept og begynt med produksjon av utstillingstekster.

Viktige samarbeidspartnere
Museumslaget ved Leka bygdemuseum har vært og kommer til å være en av våre viktigste
samarbeidspartnere i kommunen

Lierne

Lierne ble med som minoritetseier i 2012, og vi har de siste årene hatt spesielt fokus på
bygdemuseene. I samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med formidling, restaurering,
registrering og sikring av samlinger og anlegg.

Museum
Vi har laget en utviklingsplan for Lierne Museer sammen med museumsstyret og
kommunen. Planen ble presentert og vedtatt av kommunestyret.

Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, har befart Fjøsboligen i Sørli med
tanke på restaurering av taket. Kommunen har, i samarbeid med fagleder og oss, jobbet
med planlegging av prosjektet. Det legges opp til at prosjektet kan være en del av
opplæringen på byggfaglinjen ved Grong videregående skole, og prosjektet er planlagt
gjennomført over to år.

Registreringsgruppen i Nordli er ferdig med gjennomgangen av tidligere registreringer, og
har nå tatt fatt på arbeidet med uregistrerte gjenstander. Det er en enorm innsats som er lagt
ned av de frivillige.

Det er også kommet på plass to utstillingsgrupper, og disse er godt i gang med å planlegge
fremtidig formidling. De får faglig oppfølging fra oss.

Utstillingsgruppen i Nordli har jobbet med to gjenstander i samlingen, og en artikkel om
disse er publisert på Digitalt Museum.

Kulturminner
Kommunens Fotefar mot nord er Oternessundet. Vi bisto kommunen i å søke om å bli en av
pilotene i revitaliseringsprosjektet av Fotefar.

Viktige samarbeidspartnere
Museumsstyret ved Lierne Museer har vært og kommer til å være en av våre viktigste
samarbeidspartnere i kommunen. Vi har også et nært samarbeid med de ulike
undergruppene ved museet, blant annet registreringsgruppene og utstillingsgruppene

Namsskogan

Namsskogan ble med som minoritetseier i 2012, og de siste årene har vi hatt fokus på
Bjørhusdal gamle skole og kapell. De kommende årene vil fokuset i større grad være på
tilrettelegging av kulturminner.

Museum
Hele samlingen fra Namsskogan Bygdetun er nå registrert i Primus og tilgjengelig på Digitalt
Museum.

Bjørhusdal gamle skole og kapell
Som et resultat av møter med kommunen og fylkeskommunen har vi startet arbeidet med et
utkast til fredningsdokument. Dette er første ledd i arbeidet med en fremtidig fredning for
Bjørhusdal gamle skole og kapell. Vi har også gjennomført en sikringsgjennomgang av
bygningen. Befaringen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.

Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, har befart skolekapellet og laget
en befaringsrapport angående utfordringer med vinduer og generelle råteskader.

Kulturminner
Skorovatn er et viktig kulturminne for kommunen, og sammen med en arbeidsgruppe jobber
vi med formidling av området. Et skiltkonsept er utarbeidet, og kildeinnsamlingen er startet.
Vi har utarbeidet og testet en intervjuguide, som skal brukes av Namsskogan Historielag når
de gjennomfører intervjuene.

Namsskogan kommune har i samarbeid med Høylandet kommune under utvikling et
fellesprosjekt om ferdselsveien mellom Kongsmoen og Strompedalen. Vi har deltatt i
arbeidsgruppen og bistått med prosjektbeskrivelse. I samarbeid med Namsskogan og
Høylandet historielag skal vi lage skilttekster.

Andre prosjekter
Vi har visst vår vandreutstilling Én tråd – mange teknikker på Frivilligsentralen på
Brekkvasselv. Utstillingen var et samarbeid med lokale aktører tilknyttet Namsskogan
Handarbeidslag.

Viktige samarbeidspartnere
Arbeidsgruppen i Skorovatn er en viktig samarbeidspartner i utvikling og gjennomføring av
kommende formidlingsprosjekter i Skorovatn

Osen

Osen ble med som minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020, og disse første har vi hatt fokus
på å få på plass planverk som vil være styrende for kommende år.

Museum
Vi har gjennomført en sikringsgjennomgang av bygdemuseet. Befaringen resulterte i en
statusrapport og forslag til tiltaksplan.

Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, har gjennomført en befaring av
bygdemuseet. Målet var å bli bedre kjent med museet, samt har en gjennomgang sammen
med representanter for teknisk avdeling for å se på det elektriske anlegget og brannvern.

Registreringsgruppen ved museet har fått opplæring og oppfølging i Primus.

Et av satsningsområdene som pekes ut i utviklingsplanen er fornying av basisutstillinger. Vi
har begynt dette arbeidet i to av bryggene. Sammen med en lokal ressursperson har vi
gjennomført en samlingsgjennomgang. Vi har laget et utstillingskonsept for det ene bygget,
og har begynt med produksjon av utstillingstekster sammen med personer fra
museumsstyret.

Viktige samarbeidspartnere
Hovedstyret og aktivitetsgruppa ved Osen Bygdatun har vært og kommer til å være en av
våre viktigste samarbeidspartnere i kommunen.

Overhalla

Overhalla ble med som minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vi har de siste årene hatt
spesielt fokus på Strømhyldensamlingen og Haugum Mølle. De kommende årene vil fokuset
i større grad være rettet mot kulturminner.

Haugum Mølle
Haugum Mølle er fra 1950-tallet, og inneholder blant annet Overhalla Historielag sin
gjenstandssamling, kommunens gjenstandssamling (Strømhyldensamlingen), en utstilling
om utviklingen av laksefiske i Namsen og en temporær utstilling med varierende temaer.

Vi har laget en utviklingsplan for Haugum Mølle sammen med styret i historielaget og
kommunen.

Kulturminner
Kulturminneplan for Overhalla skal rulleres, og vi har deltatt i arbeidsgruppen for dette
arbeidet. Vi bistår også kommunen med redigeringsprosessen.

Viktige samarbeidspartnere
Historielaget i Overhalla har vært og kommer til å være en av våre viktigste
samarbeidspartnere i kommunen.

Strømhyldetutvalget er vår viktigste samarbeidspartner i forvaltningen av
Strømhyldensamlingen

Røyrvik

Røyrvik ble med som minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020, og disse første årene har vi
hatt fokus på å få på plass planverk som vil være styrende for kommende år samt bli kjent
med kommunens kulturminner.

Museum
Vi har utarbeidet en guidemanual og guidekort til bygdemuseet, for å gi de lokale guidene
mer trygghet i formidlingen.

De samiske gjenstandene har blitt flyttet ut av bygdemuseet for å sikre de bedre. Vi har
fotografert og pakket ned disse gjenstandene, og de er nå lagret under bedre
bevaringsforhold på kommunehuset.

Kulturminner
Som et ledd i arbeidet med å bli bedre kjent med kommunen, har vi gjennomført noen
befaringer av kulturminner: Serinatangen og båtbyggerverksted etter Lars Bendiksen.

I forbindelse med kommunens 100-årsjubileum i 2023, har vi utarbeidet et konsept for en
kulturvandring i sentrum av Røyrvik.

Andre prosjekter
Vi har visst vår vandreutstilling Én streng – mye musikk på biblioteket i Røyrvik.

Viktige samarbeidspartnere
Kommunalt utvalg for kultur og trivsel (KKT) og den samiske styringsgruppen vil være en av
våre viktigste samarbeidspartnere i Røyrvik.

Vi samarbeidet med Biblioteket om vår vandreutstilling.

Oppsummering

2022 ble et innholdsrikt år, med mange dager ute i felt og mange timer sammen med
trivelige frivillige. 2022 var også Frivillighetens år, og vi har brukt det som en anledning til å
sette ekstra fokus på de frivillige i distriktet. De er selve grunnstammen i museene, og bidrar
også aktivt på kulturminnesiden.

Arbeidet med det grunnleggende planverket for museene er snart på plass, vi har blant
annet fått ferdigstilt alle sikringsplaner. Flere arbeidsprosesser med utviklingsplaner er
igangsatt, og tre har blitt ferdigstilt i år. Etter hvert som planverk kommer på plass i alle
kommuner, vil det gi grunnlag og føringer for å tenke mer utvikling.

Det er et stort mangfold av prosjekter som involverer kulturminner. Dette gir et stort spenn
og gjør vårt arbeid med dette veldig variert. Dette er også et svært tidkrevende arbeid, som
involverer mange ulike samarbeidspartnere. Kulturmiljøplanene er viktige verktøy for å
formidle verdiene som ligger i kulturminnene for lokalbefolkningen.

Fotefar mot nord holder for tiden på med et stort revitaliseringsprosjekt, og har valgt ut 5
piloter fra de ulike landsdelene som de skal jobbe nærmere med i 2023. Planene for et
hovedprosjekt skal vedtas i 2023, og dette vil bli førende for arbeidet med Fotefar i alle våre
kommuner.