Strategi og årsrapporter

Distriktsseksjonen har en rådgivende og veiledende funksjon, som skal bistå minoritetseierne i Museet Midt IKS, lag og frivillige i Namdalen innen museums- og kulturarvområdet.

Visjon

Distriktene er viktige bærebjelker i vårt samfunn, og gjennom faglig styrking innen museum og kulturarv
skal seksjonen bidra til positiv samfunnsutvikling i distriktene i Namdalen.

Hovedmål

Distriktsseksjonen skal være en faglig forankret samfunnsaktør som, i samarbeid med andre, ivaretar
museums- og kulturarv i hele Namdalen gjennom tid og rom.

Hovedstrategier for Distirktsseksjonen er samarbeid er nøkkelen, fokus på fag og aktuelt for alle

Samarbeid er nøkkelen

Kommuner, museumsstyrer, lag og frivillige utgjør en uerstattelig ressurs, og er uunnværlig for fremdriften
i arbeidet med museer og kulturarv i distriktet. Vi skal videreutvikle og styrke vår metode for samskaping.

Tekst som beskriver strategien for samarbeid er nøkkelen

Fokus på fag

Distriktsseksjonen skal ha fokus på faglighet i seksjonen og i kommunene, museumsstyrer, lag og frivillige.
Basert på planverk skal spesielt utvikling og fornying prioriteres.

Tekst som beskriver strategien for fokus på fag

Aktuelt for alle

Distriktsseksjonen skal styrke lokalt forankret virksomhet, og dette gir grunnlag for eierskap,
identitetsbygging og stedsutvikling. Ved å skape møteplasser for kunnskapsoverføring og
meningsutveksling skal seksjonen være en aktiv samfunnsaktør.

Tekst som beskriver strategien for aktuelt for alle