Lierne

Kart Namdalen med kommunevåpen Lierne

Lierne ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vårt arbeid i Lierne styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. I nært samarbeid med museumsstyret og frivillige har vi de siste årene hatt spesielt fokus på formidling, registrering, restaurering og sikring av samlinger og anlegg. Vi bistår også kommunen i arbeidet med den kommende kulturminneplanen, der vi blant annet har kontrollregistrert bygg i SEFRAK-registrert og deltatt i arbeidsgruppen.

Vi satte opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Sørli Bibliotek i 2018. I den forbindelse gjennomførte vi skoleopplegget «Ull og håndarbeidsteknikker» for mellomskoletrinnet ved Sørli skole.

I 2019 satte vi opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» i foajeen på kommunehuset i Nordli.

Vi gjennomførte skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet ved Sørli skole i 2019.

Nordli Museum

Bygdemuseet i Nordli ligger i Sandvika og består av et tidligere samfunnshus og et bygdetun med seks bygg. Samlingen er omfattende og består i hovedsak av gjenstander. Deler av samlingen er publisert i Digitalt Museum.

Bygdemuseet ble etablert i 1922.

Sørli Museum

Sørli Museum ligger i Mebygda og er et friluftsmuseum med totalt 20 bygg, hvorav 16 er kulturhistoriske. Samlingen består i hovedsak av gjenstander. Deler av samlingen er publisert i Digitalt Museum.

Museet ble etablert i 1964.

Utviklingsplan for Lierne Museer

Utviklingsplanen er et verktøy for alle involverte ved Lierne Museer.
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av kulturleder og museumsstyret i samarbeid med Distriktsseksjonen i Museet Midt IKS.

Utviklingsplanen gir en oversikt over organiseringen av de involverte ved Lierne Museer. Planen definerer de forskjellige rollene og funksjonene hos de ulike aktørene. Den gir en gjennomgang over museets fortrinn og utfordringer, samt definerer ambisjonene omkring museets drift. Tiltaksplanen med handlingsprogrammet viser hvordan man skal jobbe målrettet for å realisere museets ambisjoner.

Oternessundet

I tilknytning kulturminnestien på Oternesset i Lierne er det blant annet registrert fangstgroper, jernvinneanlegg og lokaliteter med skjørbrent stein/lokaliteter med bosetningsspor. To av fangstgropene har vært undersøkt av arkeologer.

Vi har vært på befaring på Oternessundet, skrevet forslag til skjøtselsplan for området, og vært et bindeledd mellom kommunen og fylket i arbeidet med å ruste opp anlegget.

Galleri