Lierne

Kart Namdalen med kommunevåpen Lierne

Lierne ble med som minoritetseier i 2012. De har to kommunalt eide bygdetun, som drives av et oppnevnt museumsstyre.

 

 

I 2021 ble kommunenes kulturmiljøplan ferdig, og vi har sittet i arbeidsgruppen for dette arbeidet. Vi har også kontrollregistrert bygg i SEFRAK-registrert som en del av dette.

I 2019 satte vi opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» i foajeen på kommunehuset i Nordli.

Vi gjennomførte skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet ved Sørli skole i 2019.

Vi satte opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Sørli Bibliotek i 2018. I den forbindelse gjennomførte vi skoleopplegget «Ull og håndarbeidsteknikker» for mellomskoletrinnet ved Sørli skole.

Lierne Museer

Sammen med styret i Lierne Museer og utstillingsgruppene har vi i 2023 begynt arbeidet med å få utarbeidet en romplan for Allheim. Dette er en av målsettingene i utviklingsplanen. I arbeidsprosessen så man behovet for å se helhetlig på formidlingen ved Lierne Museer, og derfor er museenes øvrige bygninger også inkludert i planen.

I 2023 var det fem år siden siste byggtekniske gjennomgang av museet. Fagleder bygningsvern i Museet Midt gjennomførte derfor en ny befaring sammen med oss. Gjennomgangen har fokus på ytre skallsikring.

Vi har utviklet en skiltprofil for utendørs skilting på museet. Profilen inneholder mal for overordnet velkomstskilt og skilt på hvert enkelt bygg. Her samarbeider vi tett med ressurspersoner for sikring av informasjon og korrektur. Skiltene skal ferdigstilles i 2024.

I 2023 arrangerte vi en fagdag for frivillige som arbeider med utstillinger i Lierne og Overhalla. Målet med fagdagen var å inspirere, samt gi grunnlag for utvikling av egne utstillingskonsepter og egen utstillingsproduksjon. Utstillingsgruppen i Lierne har i etterkant satt opp en egen utstilling om kirkehistorie; Fra vugge til grav.

Registreringsgruppene i Lierne gjør en formidabel innsats og får rådgivning fra oss ved behov. Vi arrangerte en inspirasjonstur til Namdalsmuseet i 2023, der de fikk omvisning og faglig utveksling med samlingsansvarlig på museet.

I 2019 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomganen resulterte i en sikringsplan.

I 2018 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan. Samtidig ble det også gjennomført en bygningsevaluering av alle byggene.

I 2014 gjennomførte vi en teknisk befaring sammen med en konservator og en håndverker fra Namdalsmuseet.

 

Nordli Museum

Bygdemuseet i Nordli ligger i Sandvika og består av et tidligere samfunnshus og et bygdetun med seks bygg. Samlingen er omfattende og består i hovedsak av gjenstander. Deler av samlingen er publisert i Digitalt Museum. Bygdemuseet ble etablert i 1922.

 

  • I 2023 begynte vi på arbeidet med å få på plass en romplan for Allheim.
  • Vi satte opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» i foajeen på kommunehuset i Nordli i 2019. I utstillingen ble det brukt gjenstander fra samlingen i Nordli.

 

Sørli Museum

Sørli Museum ligger i Mebygda og er et friluftsmuseum med totalt 20 bygg, hvorav 16 er kulturhistoriske. Samlingen består i hovedsak av gjenstander. Deler av samlingen er publisert i Digitalt Museum. Museet ble etablert i 1964.

  • I 2022 gjennomførte Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, en befaring av Fjøsboligen i Sørli med tanke på restaurering av taket.
  • I 2021 ble det gjennomført et kurs i taktekking med never og torv på stabburet på Sørli Museum.
  • I 2020 kom vi med en uttalelse angående Hjelmragg og bygdemuseet. Dette er en rødlistet lavart, og vi var med på befaring med alle involverte parter for å sikre oss at museets behov for å rydde og felle trær ikke kom i konflikt med denne truede lavarten.
  • Vi satte opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Sørli Bibliotek i 2018. I utstillingen ble det brukt gjenstander fra samlingen i Sørli, og gjenstandsregistreringsgruppen i Sørli var aktivt med på å samle inn tekstiler til utstillingen.

Utviklingsplan for Lierne Museer

Utviklingsplanen er et verktøy for alle involverte ved Lierne Museer.
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av kulturleder og museumsstyret i samarbeid med Distriktsseksjonen i Museet Midt IKS.

Utviklingsplanen gir en oversikt over organiseringen av de involverte ved Lierne Museer. Planen definerer de forskjellige rollene og funksjonene hos de ulike aktørene. Den gir en gjennomgang over museets fortrinn og utfordringer, samt definerer ambisjonene omkring museets drift. Tiltaksplanen med handlingsprogrammet viser hvordan man skal jobbe målrettet for å realisere museets ambisjoner.

Oternessundet

I tilknytning kulturminnestien på Oternesset i Lierne er det blant annet registrert fangstgroper, jernvinneanlegg og lokaliteter med skjørbrent stein/lokaliteter med bosetningsspor. To av fangstgropene har vært undersøkt av arkeologer.

Vi har vært på befaring på Oternessundet, skrevet forslag til skjøtselsplan for området, og vært et bindeledd mellom kommunen og fylket i arbeidet med å ruste opp anlegget.

Galleri