Bygningsvern og sikring av samlinger

Museet Midt har stort fokus på bygningsvern og sikring av bygg og samlinger. Behovet for kompetanse og veiledning innen bygningsvern er stort i distriktet, og vi jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger. I 2021 fikk vi på plass en Fagleder Bygningsvern, som også bistår Distriktsseksjonen. Sikringsarbeidet gjøres gjennomg godt planverk og tett dialog med kommunene.

Kompetanseheving innen bygningsvern

Håndverkerkompetanse innenfor bygningsvern i distriktet er en mangelvare. Det finnes en del dyktige håndverkere der ute, men disse har sjeldent den nødvendige bygningsvernkompetansen. De siste årene har Distriktsseksjonen i samarbeid med andre avdelinger i Museet Midt gjennomført en rekke taktekkingskurs for regionens håndverkere:

2021 - Kurs i taktekking med never og torv på Sørli Museum i Lierne

Du kan se film fra kurset lengre ned på siden

2019 - Kurs i taktekking med skifer på Grong Bygdamuseum

2017 - Kurs i taktekking med spon i samarbeid med Namdalsmuseet

 

Museet Midt har bred kompetanse innenfor bygningsvern, og har svært dyktige håndverkere i sin stab.      I 2020 ble det opprettet en egen Bygningsvernsseksjon i Museet Midt og ansatt en seksjonsleder, som skal koordinere museets interne håndverksressurser. Bygningsvernsseksjonen skal også ivareta og koordinere kompetansehevingen i Museet Midt og i distriktet i årene fremover. Distriktsseksjonens innspill til kursprogram er basert på behov kartlagt gjennom en byggteknisk gjennomgang av alle museumsanleggene i seksjonen.

Byggteknisk rapport 2018-2020

Distriktsseksjonen har ingen forvaltningsansvar for verken musene eller kulturminnene i regionen, men veileder kommunene i forvaltning og formidling av disse. Et av Distriktsseksjonen sine fokusområder er bevaring og sikring av museumsbygg. Et ledd i dette arbeidet har vært å gjennomføre en byggteknisk, utvendig kartlegging av alle museumsbygg i regionen. I denne kartleggingen inngikk både en sammenfatning av status og behov ved hvert museumsbygg, samt en verdivurdering av bygget.

Målet med denne utvendige kartleggingen var å etablere et godt grunnlag for å kunne gi kommunene konkret veiledning i arbeidet med ytre sikring og bevaring av distriktets museumsbygninger, samt utarbeide grunnslagsmateriell for å kunne kartlegge hvordan arbeidet ivaretas over år. Arbeidet med kartleggingen av seksjonens museumsbygninger ble gjennomført i 2018. Fra 2020 ble fem nye kommuner med medeiere i Museet Midt IKS, og de nye museumsanleggene ble kartlagt våren 2020. En rapport ble laget som tar utgangspunkt i status for anleggene under kartleggingen.

Samlerapport sikring 2019-2022

I tillegg til fokus på ytre skallsikring, er det viktig å se på sikring av samlingene. Seksjonen har derfor gjennomført en sikringsgjennomgang av alle museumsbygg i de ni kommunene. Arbeidet med kartleggingen ble gjennomført i perioden 2019-2022. Denne rapporten er en sammenfatning av status for bygdemuseene under kartleggingen.

Sikringsgjennomgangen har fokus på kjerneområdene brann, tyveri og klima, hvor kartleggingen tar for seg ulike sider ved disse kjerneområdene. Dette gir en enkel oversikt på status, samtidig som det fremgår hva som mangler og hva som krever iverksetting av tiltak. På bakgrunn av dette har seksjonen utarbeidet forslag med aktuelle tiltak for å forbedre status i arbeidet med forvaltning og sikring av museumsbygg og -samlinger i den enkelte kommune. Kartleggingene har videre vært grunnlag for denne rapporten, og gir samlet sett et helhetlig bilde av status i distriktet. Denne rapporten vil legge grunnlaget for seksjonen sin videre satsningen på forvaltning og sikring av museumsbygg og -samlinger.