Årsrapport 2023

Distriktsseksjonen ble opprettet i 2012 for å ivareta Museet Midt IKS sine oppgaver ovenfor kommunene i distriktet. I 2023 omfattet seksjonen 9 av regionens kommuner: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Osen, Overhalla og Røyrvik.

 

Distriktskonservatorene er museums- og kulturminnerådgivere, og arbeider tett med kommunenes kulturkontakter. Dette samarbeidet legger premissene for arbeidet som gjennomføres i kommunene. Kommunene har fortsatt eier- og forvaltningsansvar for sine museumsanlegg.

Fokusområder 2023

FAGLIG UTVIKLING

Bygdemuseene i Namdalen driftes i stor grad av frivillige, og det er de som skaper og opprettholder aktivitet i museene. De frivillige kreftene skaper lokal forankring og engasjement. En av Distriktsseksjonens viktigste oppgaver er å STYRKE DE FRIVILLIGE og bidra med faglig kunnskap inn i arbeidet med museene. Mange av bygdemuseene organiserer de frivillige i undergrupper med ulike arbeidsområder. Gruppene kan være knyttet til prosjekter eller til ulike sider av driften, som for eksempel bygningsvern og registrering av samlingene. Seksjonens erfaring er at dette er en god måte å organisere arbeidet på, samtidig som det åpner for faglig utvikling innen de ulike arbeidsområdene som gruppene jobber med.

Ved flere bygdemuseer har vi gjennomført en samlingsgjennomgang der vi gjør en vurdering av gjenstandenes tilstand og kartlegger hva samlingen består av. Dette gir oss grunnlag til å vurdere hva som skal tas vare på og et utgangspunkt for å reorganisere samlingen. Dette er et tidkrevende arbeid som samtidig innebærer en helhetsvurdering av samlingene og hvordan samlingene er organisert på bygdemuseet. En samlingsgjennomgang gir et godt grunnlag for det videre registreringsarbeidet, og i distriktet er det flere aktive registreringsgrupper. Noen av disse registrerer manuelt, mens andre arbeider digitalt. Disse gjør en formidabel innsats med å dokumentere samlingene og vi bistår med OPPLÆRING, VEILEDNING OG RÅDGIVNING ved behov.

I 2023 gjennomførte vi en FAGDAG FOR FRIVILLIGE for gruppene som arbeider med utstillinger i Lierne og Overhalla. Dette er to undergrupper som etter hvert har opparbeidet seg litt erfaring med lokalt utstillingsarbeid. Denne fagdagen var en oppfølging av en fagdag om utstillingskonsept som ble gjennomført høsten 2022. Begge disse fagdagene hadde fokus på å dele våre erfaringer med utstillingsarbeid, samt gi gruppene tips, verktøy og inspirasjon til videre arbeid. Utstillingsgruppene har i etterkant satt opp egne temporære utstillinger.

 

FORMIDLING OG PLANVERK

Et godt planverk gir et stødig grunnlag for målrettet drift og utvikling, og sikrer faglig forankring. UTVIKLINGSPLANENE er et overordnet planverk som blant annet skisserer roller og gir en oversikt over hvordan arbeidet med bygdemuseene er organisert. Det er et verktøy for alle involverte for å kunne utvikle museene i en ønsket retning. Flere av kommunene har utviklingsplaner på plass, og i 2023 har også Grong fått utarbeidet en plan som nå skal behandles av museumsnemd og kommunestyret. For de kommunene som allerede har en utviklingsplan, ligger denne til grunn for arbeidet vi og de frivillige gjør ved de ulike bygdemuseene. Med kommunevalget har det blitt opprettet flere nye museumsstyrer som nå er i gang med å utforme nye tiltak de ønsker å gjennomføre.

Nesten alle kommuner i Namdalen har nå egne KULTURMILJØPLANER. Noen av disse har blitt revidert i 2023, mens andre er under produksjon. Vi sitter i arbeidsgruppene for både utarbeiding og revidering av planer, og er også involvert i gjennomføring av tiltak. Vi lager formidlingsplaner for utvalgte kulturmiljøer der det er aktuelt.

Vi har i 2023 ferdigstilt produksjonen av ei VANDREUTSTILLING om fiske i Namdalen. Dette er ei vandreutstilling som presenterer hvordan fiske har foregått gjennom tidene i innsjøer, elver og hav. Utstillingen tar for seg ulike fiskeredskaper og fiskemetoder, og viser gjenstander som er lånt inn fra alle våre samlinger i distriktet. Utstillingen vil blir vandret til alle våre kommuner i løpet av de kommende årene.

Det har lenge vært et ønske fra de ulike museumsstyrene om utendørs skilting på museene. Derfor har vi utviklet en SKILTPROFIL som inneholder en mal for overordnet velkomstskilt og skilt på hvert enkelt bygg. Her samarbeider vi tett med lokale ressurspersoner for å få på plass kilder og informasjon.

FLATANGER

Flatanger ble med som minoritetseier i 2020. De har et kommunalt eid bygdetun, som drives av en frivillig venneforening. Fokusområder for Flatanger har i 2023 vært Flatanger bygdemuseum, Sørmarksfjellet og Fotefar mot nord.

 

På Flatanger bygdemuseum har det blitt ryddet og omorganisert i samlingene, i tillegg har nye lys blitt installert slik at man nå har fått et rom for TEMPORÆRE UTSTILLINGER. Sammen med Museets Venner Flatanger har vi produsert en temporær utstilling om Fiskeri i Flatanger. Lokale ressurspersoner har blant annet vært involvert i tekstskriving, og man har fått lånt inn aktuelle bilder, kunst og dikt. Utstillingen har vært godt besøkt, også blant skoleelever. Vi har laget en guidemanual til utstillingen for å bistå venneforeningen i guidingen av utstillingen. Utstillingen skal gjenbrukes i uthuset.

Arbeidet med frilufts- og kulturminneplanen for SØRMARKSFJELLET er i mål. ANEO har hatt ansvaret for utarbeidelse av planen, og vi har deltatt i arbeidsgruppen. Vi har også deltatt på befaringer og har samarbeidet med fylkeskommunen om formidling,

Flatanger ved Utvorda Kystfort ble, sammen med Namsos, valgt ut som pilotprosjekt for FOTEFAR MOT NORD i 2023. Felles for disse fotefarene er at de begge omhandler krigshistorie. Piloten innebar et utopiverksted, samt innsamling av informasjon, utarbeidelse av kart og utvikling av en formidlingsstrategi. Vi har sittet i arbeidsgruppen og har hatt ansvar for å få på plass en formidlingsstrategi. Pilotprosjektet er i samarbeid med fylkeskommunen, Namsos kommune, frivillige fra Utvorda og Sitter Grendelag, samt Namsos bys historielag.

GRONG

Grong ble med som minoritetseier i 2012. De har et kommunalt eid bygdetun, som drives av ei oppnevnt museumsnemd. Fokusområder for Grong har i 2023 vært Grong bygdamuseum med utarbeidelse av utviklingsplan, bygg-teknisk befaring, skiltprofil. guidemanual og vandreutstilling.

 

Sammen med museumsnemda har vi arbeidet med å få på plass en UTVIKLINGSPLAN for museet. Denne planen går over ti år, og skal være et verktøy for å jobbe med å utvikle bygdemuseet videre. Planen er ferdigstilt og skal behandles politisk i 2024.

Det er nå fem år siden siste BYGG-TEKNISKE GJENNOMGANG av museet. Fagleder bygningsvern i Museet Midt gjennomførte derfor en ny kartlegging sammen med oss. Gjennomgangen har fokus på ytre skallsikring. Rapporten vi lagde i etterkant ga en samlet oversikt over anbefalte tiltak.

Etter ønske fra museumsnemda har vi utviklet en SKILTPROFIL for utendørs skilting på museet. Profilen inneholder mal for overordnet velkomstskilt og skilt på hvert enkelt bygg. Her samarbeider vi tett med ressurspersoner for å få på plass kilder og informasjon.

Vi har laget flere basisutstillinger på bygdemuseet de siste årene, og kan nå begynne å jobbe med GUIDEMANUALER. Først ut var båtbyggerverkstedet, og nå står magasinutstillingen på låven for tur. Guidemanualene skal være et verktøy for frivillige på museet, slik at man trygger de frivillige samtidig som man sikrer et faglig nivå på guidingen.

Vi har vist vår VANDREUTSTILLING Èn streng – mye musikk i Ferjemannstu i sommerhalvåret.

HØYLANDET

Høylandet ble med som minoritetseier i 2020. Fokusområder for Høylandet har i 2023 vært skilting av turstien mellom Kongsmoen og Strompedal, entreprenørskapsprosjektet og utstilling på Kongsmoen skole.

 

Et stort prosjekt for Høylandet har de siste årene vært SKILTING AV TURSTIEN mellom Kongsmoen og Strompedal sammen med Namsskogan kommune. Vi har sittet i arbeidsgruppen for prosjektet sammen med kommunene og historielagene. I år har vi utarbeidet en skiltplan, en skiltprofil og tekster på skiltene. Dette er et prosjekt som har tatt mye tid, blant annet fordi det involverer mange samarbeidspartnere.

Vi har tatt initiativ til et ENTREPRENØRSKAPSPROSJEKT for Høylandet skole knyttet til Hammer bru. Dette er et samarbeid med skolen, historielaget på Høylandet og lokale ressurspersoner. Det er laget ulike opplegg for de ulike trinnene, men alle har hatt et besøk på brua. Der fikk elevene vite mer om historien til brua og hvordan den er bygd og brukt. Her bisto lokale ressurspersoner med formidlingen. En del av prosjektet går nå videre i regi av skolen og Ungt Entreprenørskap, og skal fullføres i løpet av våren 2024, hvor skolen inviterer til en åpen dag. Dette er tenkt som et årlig prosjekt, der entreprenørskap knyttes direkte til et utvalgt kulturminne i kommunen.

Kongsmoen skole har blitt renovert av ungdomslaget Framtidsvon, og det er planlagt en liten UTSTILLING om grendas skolehistorie i bygget. Vi har laget et utstillingskonsept, og sammen med en lokal ressursperson har vi laget en kort tekst om skolehistorie.

LEKA

Leka ble med som minoritetseier i 2020. De har et privat eid bygdetun, som drives av frivillige. Fokusområder for Leka har i 2023 vært Ørnerovet, Herlaugshaugen, kulturmiljøplan og bygdemuseet.

 

Kjolen etter Svanhild Hartviksen, kjent fra ØRNEROVET, har blitt konservert og kommet tilbake til Leka. Den ligger nå trygt utstilt i en monter. Vi har laget en utstilling som forteller historien rundt Ørnerovet. Utstillingen er laget slik at den kan flyttes, da dagens plassering er tenkt mer midlertidig.

Leka sitt Fotefar mot nord-prosjekt er HERLAUGSHAUGEN og Kong Herlaugs sti. Kommunen har ivaretatt skjøtsel og formidling av området på en god måte, men med nye arkeologiske undersøkelser og revitalisering av Fotefar mot nord, har man besluttet å gjøre en oppgradering. Vi har hatt ansvar for en formidlings- og skiltplan, og har jobbet sammen med fylket og kommunen om dette. Planen skal inngå i en søknad om midler til Riksantikvaren som fylket skal utarbeide.

Kommunen har lenge hatt ønske om å få på plass en KULTURMILJØPLAN. Vi har utarbeidet forslag til temaoversikt, og bistått kommunene i arbeidet med å finne løsninger for å få realisert en slik plan.

De frivillige ved LEKA BYGDEMUSEUM har gjennomført en større ryddejobb i år, både i våningshuset og i vognskjulet. Begge plasser ble det gjennomført en samlingsgjennomgang sammen med oss, for å se på hva man har og hvordan de kan presentere gjenstandene. I vognskjulet ble det etter gjennomgangen mye bedre plass, slik at bygget er bedre egnet til mottak av publikum.

LIERNE

Lierne ble med som minoritetseier i 2012. De har to kommunalt eide bygdetun, som drives av et oppnevnt museumsstyre. Fokusområdet for Lierne har i 2023 vært Lierne museer med romplan, bygg-teknisk gjennomgang, skiltprofil og fagdag for frivillige.

 

Sammen med styret i Lierne Museer og utstillingsgruppene har vi begynt arbeidet med å få utarbeidet en ROMPLAN for Allheim. Dette er en av målsettingene i utviklingsplanen. I arbeidsprosessen så man behovet for å se helhetlig på formidlingen ved Lierne Museer, og derfor er museenes øvrige bygninger også inkludert i planen.

Det er nå fem år siden siste BYGG-TEKNISKE GJENNOMGANG av museet. Fagleder bygningsvern i Museet Midt gjennomførte derfor en ny befaring sammen med oss. Gjennomgangen har fokus på ytre skallsikring. Rapporten vi lagde i etterkant ga en samlet oversikt over anbefalte tiltak.

Vi har utviklet en SKILTPROFIL for utendørs skilting på museet. Profilen inneholder mal for overordnet velkomstskilt og skilt på hvert enkelt bygg. Her samarbeider vi tett med ressurspersoner for sikring av informasjon og korrektur.

Vi har hatt FAGDAG FOR FRIVILLIGE som arbeider med utstillinger i Lierne og Overhalla. Målet med fagdagen var å inspirere, samt gi grunnlag for utvikling av egne utstillingskonsepter og egen utstillingsproduksjon. Utstillingsgruppen i Lierne har i etterkant satt opp en egen utstilling om kirkehistorie; Fra vugge til grav.

Registreringsgruppene i Lierne gjør en formidabel innsats og får rådgivning fra oss ved behov. Vi arrangerte en INSPIRASJONSTUR til Namdalsmuseet for de, der de fikk omvisning og faglig utveksling med samlingsansvarlig på museet.

NAMSSKOGAN

Namsskogan ble med som minoritetseier i 2012. De har en kommunalt eid gjenstandssamling, samt Bjørhusdal gamle skole og kapell. Fokusområder for Namsskogan har i 2023 vært turstien mellom Kongsmoen og Strompedal, Skorovatn og Bjørhusdal gamle skole og kapell.

 

Et stort prosjekt for Namsskogan har de siste årene vært SKILTING AV TURSTIEN mellom Strompedal og Kongsmoen sammen med Høylandet kommune. Vi har sittet i arbeidsgruppen for prosjektet sammen med kommunene og historielagene. I år har vi utarbeidet en skiltplan, en skiltprofil og tekster på skiltene. Dette er et prosjekt som har tatt mye tid, blant annet fordi det involverer mange samarbeidspartnere.

Et annet stort prosjekt i kommunen er SKILTING AV OMRÅDER i Skorovatn. Vi har tidligere utarbeidet en intervjuguide for prosjektet. Denne var grunnlaget for Namsskogan historielag da de bidro med kildeinnsamling. Vi har i tillegg revidert det tidligere skiltkonseptet, slik at det nå innebærer en mer målrettet og tilgjengelig formidling.

Det har vært et ønske fra kommunens side å utrede muligheten for fredning av Bjørhusdal gamle skole og kapell. Etter dialog med kommunen og fylkeskommunen har vi utarbeidet et utkast til et FREDNINGSDOKUMENT for skolekapellet. Fylkeskommunen har ansvar for veien videre, men Bjørhusdal står ikke øverst på prioriteringslisten blant annet grunnet god ivaretakelse.

OSEN

Osen ble med som minoritetseier i 2020. De har et kommunalt eid bygdetun, som drives av en stedlig ansatt og et oppnevnt museumsstyre. Fokusområder for Osen har i 2023 vært kulturmiljøplanen og ny basisutstilling ved bygdemuseet.

 

Arbeidet med KULTURMILJØPLANEN for Osen nærmer seg ferdigstilling, og vi sitter i arbeidsgruppen for utarbeidelse av planen. Vi bistår i arbeidet med utarbeidelse av tekst og prioritering av kulturminner. I tillegg har vi gjennomført flere befaringer, og har blitt bedre kjent med mange av kommunens kulturminner. En av befaringene var på Skjervøya, hvor vi blant annet fikk se to flotte rorbuer. Flere av de kulturminnene vi befarte vil inngå i kulturmiljøplanen.

På Osen bygdamuseum har vi laget en NY BASISUTSTILLING i en av bryggene: Fiske i Osen. Utstillingen er laget i nært samarbeid med stedlig ansatt og lokale ressurspersoner. I forbindelse med utstillingen ble det også gjennomført en samlingsgjennomgang. Arbeidet med utvikling av basisutstillinger går videre, og vi har laget et utstillingskonsept for en av de andre bryggene. Dette arbeidet vil bli realisert i 2024, og har tema fiskemetoder og fiskeredskaper.

OVERHALLA

Overhalla ble med som minoritetseier i 2012. De har en kommunalt eid gjenstandssamling, som oppbevares på Haugum Mølle og forvaltes av et politisk valgt utvalg. Fokusområder for Overhalla har i 2023 vært kulturminneplanen og arbeidet på Haugum Mølle.

 

Kommunens KULTURMINNEPLAN har blitt revidert. Vi har sittet i arbeidsgruppen for dette arbeidet, og bidratt med redigering og prioritering av tiltak. Et av tiltakene var å registrere alle prioriterte kulturminner i Kulturminnesøk, noe som vi har gjennomført i år.

Etter ønske fra kommunene har vi laget et konsept for en UTSTILLING OM KULTURMINNENE i kulturminneplanen. Målet er at lokalbefolkningen skal bli bedre kjent med egen kommune, samt løfte frem noen av de mange flotte kulturminnene i kommunen.

Vi bistår Strømhyldenutvalget i arbeidet med REGISTRERING av kommunens gjenstandssamling; Strømhyldensamlingen. Registrering tar lang tid, og dette er en pågående prosess. Tidligere har vi registrert tekstilene i samlingen sammen med utvalget, og nå er det gjenstandene som står for tur.

Sammen med en arbeidsgruppe har vi begynt å se på muligheter for OPPGRADERING av 1.etj på Haugum Mølle. Målet er å presentere en bredere del av Overhallas historie og gjøre Mølla mer aktuell for flere målgrupper. Dette er et langsiktig arbeid som det vil ta tid å få på plass.

Overhalla Historielag har fått et nytt magasin i Barlia. Vi har laget en plan for en MAGASINUTSTILLING som historielaget nå jobber videre med. Vi har også hatt FAGDAG FOR FRIVILLIGE som arbeider med utstillinger i Overhalla og Lierne. Målet med fagdagen var å inspirere, samt gi grunnlag for utvikling av egne utstillingskonsepter og egen utstillingsproduksjon. Historielaget har i etterkant satt opp en ny temporær utstilling om sko, Gofoten – ei skoutstilling, der vi har bistått med print og layout.

RØYRVIK

I forbindelse med Bærflekkdagan hadde vi ansvar for planlegging og gjennomføring av en KULTURVANDRING i sentrum. Lokale ressurspersoner bidro med korte foredrag om utvalgte tema, hentet fra kommunens kulturmiljøplan. Det var en populær vandring, der lokalbefolkningen fikk innblikk i egen historie. Arrangementet ble avsluttet på bygdemuseet med musikkinnslag og lett bevertning.

Vi har utviklet en SKILTPROFIL for utendørs skilting på museet. Profilen inneholder mal for overordnet velkomstskilt og skilt på hvert enkelt bygg. Kommunen ønsker at skiltene også skal ha tekst på sørsamisk. Vi har begynt på prosessen, og har fått klart et utkast.

Sammen med kommunen har vi sett på hvordan vi best kan få gjennomført tiltak med de begrensede ressursene man har tilgjengelig. Som et ledd i dette har vi har utarbeidet en SØKNAD til Stiftelsen UNI om midler til Nyvikstua på bygdemuseet.

Vår nye VANDREUTSTILLING Krok uten agn gjør ingen gagn ble ferdig i år, og den ble satt opp for første gang på Røyrvik bibliotek. I denne utstillingen inngår også gjenstander fra Røyrvik Bygdemuseum.

OPPSUMMERING

2023 har vært nok et innholdsrikt år, med mange dager tilbrakt ute i feltet sammen med flotte FRIVILLIGE. Vi har brukt flere timer per kommune enn det vi i utgangspunktet hadde planlagt, og dette er tid som kommer kommunene og frivilligheten til gode.

Vi har fått realisert flere store formidlingsprosjekter i 2023, både basisutstillinger, skiftende utstillinger og ikke minst vår egen vandreutstilling. Formidlingsåret har vært preget av fisk – MYE FISK – med utstillingene; Fiske i Osen, Fiskeri i Flatanger og Krok uten agn gjør ingen gagn.

Et tema som vi allerede har arbeidet en del med, og som blir å gå igjen i tiden fremover, er FERDSEL. Vi har planlagt et fagseminar for kulturlederne om ferdsel i 2024. I tillegg er ferdsel tema for vår neste vandreutstilling. Utover dette er vi involvert i formidlingen av flere lokale ferdselsveier.

Vår satsing på NETTVERKSBYGGING for frivillige på tvers av kommunene ønsker vi å videreføre. I 2024 planlegger vi en fagdag om hvordan de frivillige kan håndtere og bidra til sikring av sårbare gjenstander.