Sørli Museum

Lierne Sørli Museum

Sørli Museum er en del av Lierne Museer og består i dag av totalt 20 bygninger, hvorav 16 er kulturhistoriske.

Museet har et mangfoldet av bygninger som reflekterer en bredde av regionens kulturhistoriske bygningstradisjon. Noen av disse bygningene er unike for dette spesifikke geografiske området, og representerer en byggeskikk som man ikke har tradisjoner for ellers i Namdalen. Alle de kulturhistoriske bygningene inngår i formidlingen ved Sørli Museum. I de fleste tilfeller rommer de miljøutstillinger knyttet til husets opprinnelige bruk og funksjon.

  • I 2014 gjennomførte vi en teknisk befaring sammen med en konservator og en håndverker fra Namdalsmuseet.
  • I 2018 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan. Samtidig ble det også gjennomført en bygningsevaluering av alle byggene.
  • Vi satte opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Sørli Bibliotek i 2018. I utstillingen ble det brukt gjenstander fra samlingen i Sørli, og gjenstandsregistreringsgruppen i Sørli var aktivt med på å samle inn tekstiler til utstillingen.
  • I 2019 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en sikringsplan.
  • I 2020 kom vi med en uttalelse angående Hjelmragg og bygdemuseet. Dette er en rødlistet lavart, og vi var med på befaring med alle involverte parter for å sikre oss at museets behov for å rydde og felle trær ikke kom i konflikt med denne truede lavarten.
  • I 2021 ble det gjennomført et kurs i taktekking med never og torv på stabburet på Sørli Museum.
  • I 2022 gjennomførte Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, en befaring av Fjøsboligen i Sørli med tanke på restaurering av taket.

I Sørli er det en aktiv gruppe frivillige som jobber med registrering av gjenstander. Lierne museer har tidligere registrert gjenstandene sine i WinRegimus og dette er nå konvertert til Primus, databasen som de fleste museer i Norge bruker for å registrere gjenstandene sine.

Registreringsgruppen begynte med å gjennomgå alle registreringene som var konvertert, sjekke opplysningene og tilføye en del informasjon der det gjaldt. Distriktseksjonen har vært inne og gitt litt opplæring og oppfølging, men gruppen har for det meste vært selvgående. Samlingen i Sørli består av 1500 gjenstander, og her er rundt 1100 registrert digitalt i Primus. I tillegg er ca 300 gjenstander tilgjenglig på Digitalt Museum, som er publikumsversjonen av Primus. Her kan hvem som helst gå inn å se på gjenstandene som er registrert.

Kontaktperson/vertskap

Kulturleder Lierne kommune: Inger Karine Støvik Aagård

[email protected]

95 02 93 32

Galleri