Byggteknisk samlerapport 2018-2020

Forside rapport

Bygningsvern er et stort og viktig arbeidsområde for oss i Distriktsseksjonen. Noe av det første vi gjør når vi begynner å jobbe med et nytt museumsanlegg er å gjennomføre en byggteknisk vurdering av anlegget. Dette er en utvendig kartlegging av alle bygningene, og som vi gjør i samarbeid med en av de mange dyktige håndverkerne i Museet Midt. Gjennomgangen resulterer i et forslag til vedlikeholdsplan for de neste årene. Vi gjør også en verdivurdering av byggene.

Siden vi fra 2020 hadde med alle kommunene i Namdalen inn i Distriktsseksjonen, samlet vi resultatet fra alle de byggtekniske gjennomgangene i en samlerapport, som nå er tilgjengelig på våre sider om bygningsvern:

 

Oppsummering fra rapporten

Innenfor Distriktsseksjonen var det i 2020 totalt 76 bygg, hvorav 59 av disse er kulturhistoriske bygg,
altså 77,5%. Av bygningene som er bygd på stedet er 19 av disse kulturhistoriske, og 17 er nybygg. Dette er
for det meste servicebygg og lagerbygg. Som forventet viser kartleggingen at hovedvekten av bygningene på museene i distriktet er fra perioden 1850-1950. Det er også blitt bygget noen nybygg i tilknytning til museene i senere år. Andelen nybygg vitner om at kommunene ønsker å legge til rette for å opprettholde og bevare museets rolle. Disse byggene er som nevnt for det meste servicebygg og lagerbygg, viktige bygninger for å kunne drive et museum.

Gjennomgangen bekrefter det umiddelbare inntrykket om stort behov for ytre skallsikring. Det er et tydelig bilde som tegner seg, og det omfatter tak, vinduer og utfordringer knyttet til settingsskader. Dette er heller ikke uventet blant annet fordi mange av takene på bygdemuseene ble lagt i en tidsperiode hvor det var mer sysselsettingstiltak på museene, og det er nettopp alle disse takene som nå er modne for utskiftning. Det er ingen museumsanlegg som ikke har bygg med vedlikeholdsbehov, og dertil også svært få bygg som har en tilfredsstillende utvendig standard.

Totalt må hele 42% av takene byttes, nesten 20% av bygningene har settingsskader og nesten 41% av bygningene har vinduer med vedlikeholdsbehov, hvorav noen av disse har et større restaureringsbehov. Det store etterslepet på vedlikehold og restaurering av museumsbygningene i distriktet har flere grunner, som blant annet økonomi, tilgang til ressurser og faglig kompetanse.

Det er en god del bygg med settingsskader, hvorav mange av disse settingene har oppstått på grunn av skader i fundamentering eller utfordringer med råte i konstruksjon. Dette er i all hovedsak tiltak som krever en mer omfattende restaurering, og som i de fleste tilfeller vurderes som investeringstiltak. Totalt er det settingsskader i nesten 20% av bygningene.

Verdivurderingen

Med innlemmelsen av de nye medeierkommunene i Museet Midt IKS fikk man mulighet til å vurdere
regionen i sin helhet. I vurderingen er det blant annet vurdert representativitet i regional sammenheng, autentisitet, arkitektoniske kvaliteter, bruksverdi og formidlingsverdi. Bygningene har høy lokal verdi, men er vurdert opp mot hverandre sett i en regional sammenheng. Dette innebærer at de byggene som er vurdert til høyest verdi vil bli prioritert først i forbindelse med restaurering. I tillegg anbefales det at museene så langt det er mulig følger antikvariske prinsipper ved restaurering. Så kan man heller benytte alternative/nyere prinsipper ved andre bygg som er vurdert til lavere verdi.

Ny byggteknisk gjennomgang vil bli gjennomført i 2025. Denne gjennomgangen vil kartlegge de tiltak som har blitt gjennomført, og legge grunnlaget for det videre arbeidet med bygningsvernet i distriktet.

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt